Reklama
Reklama
Dziś obchodzimy

11 niedziela zwykła

Imieniny

Aliny, Anety

Myśl dnia
Życie zna tylko jeden cud – miłość.
Bolesław Szczęsny Hrabczewski
Czytania

Ez 17, 22-24 • Ps 92 • 2 Kor 5, 6-10 • Mk 4, 26-34 liturgia dnia

Strona główna

Strona główna

WZROST Mk 4, 26 - 34
W porównaniach, przypowieściach
Jezus mówił do zebranych.
Jasno prawił o Królestwie,
Które wzrasta Bożym planem.


Rzuca człowiek ziarno w ziemię,
Które kiełkuje i wzrasta.
Potem wydaje nasienie,
Tak do żniwa ma dorastać.


Jest podobne do gorczycy,
Najmniejszego w świecie ziarna.
Rośnie wprost niesamowicie,
Ptaki się pod niego garną.


W przypowieściach mówił wiele,
Ważne sprawy im przekazał.
Co nie mogli w życie wcielić,
W osobności im wykładał.


Jego Słowo jest jak ziarno,
Które w sercu wykiełkuje.
Wzrost nasienia daje darmo,
A kto dusze przygotuje?


Autor: Bogdan Mroziński


RODZINA JEZUSA Mk 3, 20 - 35
Przybył też Jezus do swojego domu,
Zbiegli się ludzie, bo o Nim słyszeli.
Lecz krewni Jego, którym doniesiono,
Złość do Niego czuli i powstrzymać chcieli:
“Mocą Belzebuba, wyrzucasz złe duchy”,
Takie przeciw Tobie dochodzą nas słuchy.
Jezus ich przywołał, mówił w przypowieściach,
Czy może szatan wypędzać szatana?
Czy może się ostać skłócone królestwo?
Oni zaś zdumieni podziwiali Pana.
Przyszła też Matka i bracia Jego,
I mnóstwo ludzi siedziało koło Niego.
Patrząc na siedzących, wypowiedział słowa:
“Kto jest Moją Matką albo braćmi mymi?
Kto chce pełnić wolę, musi być gotowy,
Aby zostać Matką, czy moimi krewnymi.
Wypełnić do końca wolę Najwyższego,
Otrzyma nagrodę, dar życia wiecznego”.
Wykonać zadanie, taka nasza rola,
Według zasad Prawa, które w Nim zawarte.
Trwać mocno przy Panu, na pewno podołasz,
Bo w Jego rodzinie musisz być otwarty.
Autor: Bogdan Mroziński

 

Szabat - Niedziela Mk 2,23 - 3
Jezus przechodził w szabat pośród zboża,
Uczniowie głodni rwali kłosy w drodze.
Widząc to szemrali uczeni wielmoże:
Zobaczcie! Robią to, co nas rani srodze.
Co zrobił Dawid, gdy był w potrzebie?
Zapytał Jezus. Czy o tym czytali?
Jak spożył w domu poświęcone chleby
I dawał tym, którzy razem przebywali.
Właśnie szabat jest dany dla człowieka,
Przecież Syn Boży jest Panem szabatu.
Dlatego z pomocą nie należy zwlekać,
By służyć siostrze czy swojemu bratu.
Był taki człowiek z bezwładem swej ręki.
Oni Go śledzili, czy w szabat uzdrowi.
Lecz Jezus jest czuły na wszystkie udręki,
Bo życie każdego jest Mu bardzo drogie.
Nieważne, czy dzisiaj właśnie jest niedziela,
Gdy brat twój znajdzie się w nagłej potrzebie.
Śpiesz mu na ratunek na duszy czy ciele,
Na pewno pomożesz miłością czy chlebem.
Autor: Bogdan Mroziński

W IMIĘ TRÓJCY ŚWIĘTEJ Mt 28, 16 -20
"Ja Jestem z wami"
Jezus uczniom swym nakazał
I wyznaczył im spotkanie.
Lecz niektórzy nie od razu
Hołd oddali swemu Panu.
Otrzymałem pełną władzę
Tak na ziemi, jak i w niebie.
Idźcie więc i tak wam radzę,
Pozyskujcie uczniów wszędzie.
Chrzcijcie ich w imieniu Boga,
Ojca, Syna, także Ducha.
Uczcie ich wszystko zachować,
Ewangelii mej posłuchać.
Oto Jestem z wami wszędzie,
Wszystkie dni do końca świata.
Kto uwierzy, zbawion będzie,
Pragnę ludzi z sobą zbratać.
Autor: Bogdan Mroziński

 

WIERZĘ W DUCHA ŚWIĘTEGO Dz 2, 1 -11
"Duch Święty wam przypomni"
Pięćdziesiąty dzień nadchodził:
Zgromadzeni w Wieczerniku ...
Jakiś szum się nagle zrodził,
Napełniając Jego zwolenników.
Powstały języki ogniste,
Na każdym jeden spoczywa.
Słyszą swą mowę ojczystą,
Wielkie dzieło z nich wypływa.
To Duch Święty na nich zstąpił,
On umocnił i uzdolnił,
Aby każdy z nich nie wątpił,
Że to Jezus lud uwolnił.
Napełnieni Jego Mocą,
Głoszą dziś Dobrą Nowinę.
Bo Bóg z nami - jest pomocą,
Nawet nie oszczędził Syna.
Każdy Ducha już otrzymał,
Przyjął Chrzest i Bierzmowanie.
- Nie dla siebie słowo trzymaj,
Życiem daj odpowiedź na nie.
autor: Bogdan Mroziński


POSŁANNICTWO Mk 16, 15 - 20
"Idźcie na cały świat"
Jedenastu się ukazał,
Do nich wyrzekł ważne słowa,
Im wskazówki także dawał,
Do głoszenia przygotował.
Idźcie głosić Ewangelię,
Kto uwierzy, ten się zbawi.
Bo przyszedłem, by się wcielić
I na świecie zło naprawić.
A gdy do nich to powiedział,
Został wzięty wprost do nieba.
Po prawicy Ojca siedzi,
Nawet trwożyć się im nie dał.
Oni wszędzie się rozeszli,
Pan współdziałał razem z nimi,
Ewangelię z sobą nieśli
Uzdrawiając, cuda czyniąc.
Dziś słyszymy ich w kościele,
Czy ich głos do nas dociera?
Słuchających jest niewiele,
A wątpiących nuda zżera.
Autor: Bogdan Mroziński


BOŻA MIŁOŚĆ J 15, 9 - 17
" Trwajcie w Mojej Miłości"
Umiłował Mnie mój Ojciec,
Ja was także ukochałem.
W tej Miłości mojej trwajcie,
Tego dla was mocno chciałem.
Jeśli trwacie w tej Miłości
Zachowując moje Prawo
- Uczę przecież was wypełniać-
Otrzymacie moją radość.
Daję nowe przykazanie,
Wasza radość jest wspaniała.
Ja spełniam Ojca wskazania
I rozsławiam Jego chwałę.
Nie ma nikt miłości większej,
Kto oddaje życie braciom.
Nie ma ofiary piękniejszej:
Życie za kogoś zatracić.
Spośród ludzi was wybrałem,
Byście owoc przynosili.
Przyjaciółmi ich nazwałeś,
Choć nie wszyscy wierni byli.
Autor: Bogdan Mroziński

PRAWDZIWY KRZEW WINNY J 15, 1 - 8
" Trwajcie we Mnie"
Do swych uczniów Chrystus powie:
To Ja Jestem krzewem winnym,
Ojciec tym który uprawia,
By przyniosło owoc żyzny.
Trwajcie więc w mojej nauce,
Dzięki niej będziecie czyści,
Tak jak Ja was tego uczę
A będziecie coraz bliżsi.
Trwając we Mnie, rodzisz owoc
I nie będziesz odrzucony,
Czysty jesteś przez to Słowo,
Przez nie będziesz oczyszczony.
Jeśli nie trwasz w winnym krzewie,
Tak jak gałąź, która rodzi,
Nie spodziewaj się w potrzebie
Doli, z jaką musisz się pogodzić.
Trwajmy więc Chrystusie - krzewie,
Czerpmy z Niego życia soki,
On pomoże nam w potrzebie,
Nic nie może nas zaskoczyć.
Autor: Bogdan Mroziński 

BOŻA OWCZARNIA J 10, 1 - 10
" Ja Jestem Bramą"
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam,
Ja Jestem bramą dla moich owiec.
Kto wejdzie przez nią, ten znajdzie pokarm.
one słuchają, co im Pasterz powie.
Wołam swoje owce po imieniu,
One idą za Mną, bo Mnie znają.
Prowadzę je wszystkie ku zbawieniu,
Tam ukojenie i życie mają.
Przyszedłem po to na ten nędzny świat,
Aby i one miały życie wieczne.
Miły był dla mnie siostra, brat.
Uczyłem, co do życia jest konieczne.
Mój krzyż do nieba bramę wam otworzył,
Przez którą każdy człowiek może wejść.
Możesz pokorą nowe życie tworzyć,
By Bogu Najwyższemu oddać cześć.
Mój Głos przywróci wam nowe życie,
A jego echo niesie się jak dzwon.
Gdy Go usłyszysz, będziesz żył obficiej.
Dla ciebie bramą nieba będzie On.
Autor: Bogdan Mroziński


TO JA JESTEM Łk 24, 35 - 48

"Pokój wam"

Gdy uczniowie się spotkali
Po tym, co się wydarzyło,
Tak ze sobą rozprawiali,
Dla nich to już faktem było.
On szedł z nimi drogi kawał,
Pisma w drodze im wyjaśniał
I wskazówki Swoje dawał.
Łamiąc chleb poznali właśnie.
Gdy więc o Nim rozmawiali,
On sam stanął między nimi.
Bardzo przy tym się zmieszali,
Aż z radości nie wierzyli.
“Budzą się w was wątpliwości,
Czy nie jestem czasem duchem?
Ja mam ciało, mam też kości”.
Wtedy Go zaczęli słuchać.
Musi się wypełnić wszystko,
Co jest o Mnie napisane.
Wy zrozumcie Słowa Pisma
W Psalmach i Prorokom dane.
Chrystus będzie musiał cierpieć,
Dnia trzeciego Zmartwychwstanie.
Wy będziecie o tym świadczyć,

Poczynając od Jeruzalem.

Autor: Bogdan Mroziński

 

ŚWIADKOWIE J 20, 19 - 31
"Pan mój i Bóg mój"
Kiedy zapadł wieczór, tam gdzie przebywali
Drzwi były zamknięte, bo trapił ich lęk.
Stanął Jezus pośrodku - gdy się radowali,
Pozdrowił ich wszystkich - ukazując się.
Ponownie pozdrowił, ukazując rany.
“Mój Ojciec Mnie posłał tu do was na ziemię,
A Ja was posyłam w różne świata strony,
By głosić Słowo, nawracać i zmieniać”.
Dał im także władzę grzechów odpuszczania:
“Komu odpuścicie - odpuszczę i Ja,
Komu zatrzymacie - będzie zatrzymane,
Bo każdy mieszkanie w domu moim ma”.
Jeden z Jego uczniów, Tomaszem zwany,
Nie był obecny, gdy był z nimi Pan.
On to nie uwierzył - nie było mu dane,
Dlatego niewiernym Tomaszem jest zwan.
A dzisiaj wśród ludzi, nawet w tej parafii,
Kościół - Zmartwychwstania ukazuje fakt.
Czy w tę prawdę wiary - uwierzyć potrafisz?
Czy naprawdę wierzysz? Czy też byle jak?
Autor: Bogdan Mroziński


„Idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom:
Powstał z martwych!” (Mt 28, 7)
Te słowa anioła o zmartwychwstaniu Jezusa skierowane do kobiet
wzywają Kościół wszystkich czasów do odważnego i radosnego
głoszenia Dobrej Nowiny. Wiemy, że każdy z nas chrześcijan
powinien świadectwem życia i słowem uczestniczyć
w powierzonej Kościołowi misji ewangelizacji.
Jezus Zmartwychwstały umocnił wiarę Apostołów,
wlał w ich serca odwagę, nadzieję i prawdziwą radość.
Przestali się bać i z odwagą głosili Dobrą Nowinę aż po krańce świata.
Niech Zmartwychwstały Pan Zwycięzca śmierci i wszelkiego zła
– napełni dziś nasze serca tą samą mocą, nadzieją,
odwagą i radością, byśmy w świecie pełnym niepokoju,
pomówień i zła byli pewni Jego potęgi i miłości, które pomogą
nam rozsiewać dobro, nadzieję, pokój i radość...
Z kapłańską modlitwą i radosnym Alleluja
ks. Sławomir Bartoszuk, ks. Wojciech Radoliński,
ks. Paweł Wróbel, ks. Eugeniusz Lubiszewski
i ks. Marek Rosa 

MĘKA I ŚMIERĆ Mk 14, 1 - 15, 47

 

"Jeden z was Mnie zdradzi"

 


Kiedy nadeszła Jego godzina,
Zasiadł z uczniami, aby wieczerzać.
Wziął chleb do ręki i kielich wina
I uczniom swoim zaczął się zwierzać.
To Chleb Żywota, który wam daję,
Abyście zawsze Nim syci byli.
To Krew Przymierza, którą wyleję,
Na drzewie krzyża, gdy Mnie przybiją.
Przed Tobą, Jezu, okrutne Męki,
Które Ci Judasz zdradą zgotował.
W drodze, w więzieniu same udręki,
Tylko dlatego, żeś nas miłował.
Nawet uczniowie Twoi uciekli,
Każdy by chyba to samo zrobił.
A Jego przecież na śmierć powlekli,
Bo Prawdę chcieli naprawdę dobić.
Kiedy nadeszła szósta godzina,
Jezus zawołał donośnym głosem:
BOŻE MÓJ, BOŻE! - nasza przyczyna.
A żołnierz przebił Cię jednym ciosem.
Nam nie zagraża męka krzyżowa,
Jak Jezusowi - po Jego drodze,
Bowiem na prawdzie trzeba budować,
Dług ON zapłacił, choć cierpiał srodze.

 

Autor: Bogdan Mroziński


 

 

 

 

NADCHODZI GODZINA J 12, 20 - 33
"Gdzie Ja Jestem - będzie i mój sługa"
Przyszli na święto nawet i Grecy,
Oni też chcieli ujrzeć Jezusa.
Filip i Andrzej, nie chcąc zaprzeczyć,
Rzekli więc Panu. A On się wzruszył.
Nadeszła moja wielka godzina,
Aby Syn Boży doznał swej chwały.
Bo ziarno wzrastać wtedy zaczyna,
Kiedy obumrze pod ziemią całe.
Kto kocha życie tutaj na świecie,
Niech wie, że wszystko to tylko marność.
Kto nie przecenia swojego życia,
Z niego wyrośnie dorodne ziarno.
Przecież przyszedłem na tę godzinę,
By was wyzwolić z mocy ciemności.
Teraz uwielbij, Ojcze, swe Imię.
Głos zabrzmiał z nieba, ale w skrytości.
Teraz dokonał się sąd nad światem,
Już władca jego jest odrzucony.
Tak chciałbym wszystkich ze sobą zbratać,
Gdy ponad ziemię będę wzniesiony.
Autor: Bogdan Mroziński


UKRYTA WIARA NIKODEMA J 3, 14 - 21
"Bóg tak umiłował świat…"
Tak jak Mojżesz na pustyni
Węża podniósł miedzianego,
Tak potrzeba wywyższenia
Na krzyż Syna Człowieczego.
Bo Bóg świat tak umiłował,
Że nie lękał się o Syna.
Nawet życia nie uchował
-Jezus rzekł do Nikodema.
On nie przyszedł na świat po to,
Żeby sądzić, ale zbawić.
Kto uwierzy weń z prostotą,
Tego w piekle nie zostawi.
To na ziemi błysła światłość,
On ją przyniósł tu na ziemię.
Lecz my wciąż lubimy ciemność,
Ze światłością są problemy.
Bo każdy, kto popełnia zło,
W świetle wiary nie przebywa.
Dobro czynić - to nie błąd,
Z nieba łaska będzie spływać.
Autor: Bogdan Mroziński


WAŻNA DECYZJA J 2, 13 - 25
"Gorliwość o Twój dom pochłonie mnie"
Jak postąpiłby Pan Jezus,
Gdyby wszedł do tej kaplicy?
Czy zrobiłby, jak to niegdyś,
Kiedy z nimi się policzył?
Przecież On tam wciąż przebywa
I swym Boskim patrzy okiem.
Czuwających wciąż ubywa,
Czyżby wiara uszła bokiem?
Każdy szuka dzisiaj ciszy,
Chce się wyrwać z tych hałasów.
Poszukuje sercem, duszą,
Bo rzekomo brak jest czasu.
Adoracja jest owocna,
Kiedy cisza bywa święta.
Wtedy czuje się Obecność,
Jego Miłość - Niepojętą.
Jezu w tym niebiańskim Chlebie,
Spójrz z wysoka na zebranych.
Pomóż nam uwielbiać Ciebie,
Zbuntowanym i znękanym.
Autor: Bogdan Mroziński 

 

W piątek droga krzyżowa
o godz. 16.30 dla dzieci
o godz. 17.30 dla dorosłych
o godz. 19.00 dla młodzieży


W niedzielę Gorzkie Żale
z kazaniem pasyjnym
o godz. 17.30


W przyszłą niedzielę rozpoczniemy
WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE
Przewodnikiem tych dni będzie
ks. Radosław RYCHLIK proboszcz
par. Św. Jadwigi Królowej w Radomsku
i asystent diecezjalny Akcji Katolickiej

 

CHWAŁA Mk 9, 2 - 10

 

"Rabbi. Dobrze że tu jesteśmy"


Wyprowadził ich na górę,
Piotra Jana i Jakuba.
Twarz jaśniała jak purpura.
Szaty? Tak wybielić się nie uda!
W chwale Jego dwaj prorocy
Rozmawiają o czymś żywo.
Mojżesz, Eliasz - w cztery oczy
Mowa z ust spokojnie spływa.
Wtedy obłok się pojawił,
A z obłoku Głos zawoła:
"TO JEST SYN UMIŁOWANY''
Jego słuchaj - kiedy woła.
Gdy się potem rozejrzeli,
Zniknął obłok i prorocy.
A Jezusa znów ujrzeli,
Już bez chwały - ale w mocy.
Schodząc z góry zapowiedział,
By nikomu nie zdradzili.
Zmartwychwstanie - jak powiedział.
Co skwapliwie wypełnili.
Góra Tabor - góra chwały,
Którą Jezus im pokazał.
W Nim nadzieję całą mamy,
A w tej chwale wszyscy razem.

 

Autor: Bogdan Mroziński

 

 

 

 KUSZENIE Mk 1,12 - 15
"Wierzcie w Ewangelię"
Duch Go wywiódł na pustkowie,
Był czterdzieści dni kuszony.
Przy Nim byli Aniołowie,
Wówczas Jan był uwięziony.
Jezus przybył do Galilei,
Głosił Słowo w okolicy.
To przesłanie z Ewangelii,
Na nie można zawsze liczyć.
Mówił Jezus do zebranych:
“Czas jest bliski - już nadchodzi”,
Bo tak dużo jest wezwanych,
Każdy musi się odrodzić.
Nawrócenie jest podstawą,
By Królestwo przyszło Boże.
Musisz żyć, jak Boże Prawo!
Ono cię prowadzić może.
Nie mów jutro - dzisiaj trzeba!
Jutro może być za późno.
Porzuć zawiść - teraz przebacz,
Miłosierny bądź - nie próżny.
Autor: Bogdan Mroziński

KAŻDY JEST DLA NIEGO WAŻNY Mk 1, 40 - 45
"Chcę, bądź oczyszczony"
Trędowaty szedł do Pana
I usilnie Jego prosił,
Upadł przed Nim na kolana,
Wielką żałość w sobie nosił.
“Tylko Ty możesz oczyścić”
Rzekł do Niego rzewnym głosem.
“Twe marzenie niech się ziści.
Chcę” - Usłyszał od Jezusa.
Kiedy został oczyszczony,
Od Jezusa słyszy słowa:
"Nie mów o tym nic nikomu,
Idź się pokaż kapłanowi”.
(Jak jest w Prawie Mojżeszowym).
Lecz on wyszedł na rozstaje
I rozgłaszał wkoło, wszędzie,
Że to Jezus łaskę daje.
Teraz zdrowy znowu będzie.
Do Jezusa ciągną tłumy
Na wieść o tym wydarzeniu.
Spróbuj i ty to zrozumieć:
Chce On naszego zbawienia.
Nie ma życia bez cierpienia,
Bo i Chrystus cierpiał wiele.
On to w męce dla zbawienia
Stał się Zbawcą - Przyjacielem.
Autor: Bogdan Mroziński


CZAS ŁASKI Mk 1, 29 - 39

 

" Wszyscy Cię szukają"
Z synagogi wraz z uczniami
Jezus udał się do domu Piotra.
Wszyscy bardzo zatroskani,
Bo Go mogli wreszcie spotkać.
On uzdrowił mu teściową,
Wziął za rękę i postawił.
Niemoc wyszła z niej na Słowo.
Bożą Mocą On to sprawił.
A gdy zapadł wtedy wieczór,
Przynosili Mu znękanych:
Leczył wszystkich nawet z grzechów,
Chorych - również opętanych.
Poszedł świtem na odludzie,
Zatopił się modłach cały,
A uczniowie po tym cudzie
Wszędzie Go poszukiwali.
Wszyscy, Jezu, Cię szukamy,
Każdy wie, gdzie Ty przebywasz,
Tylko czasu mało mamy.
A czy wiara w nas jest żywa ?
Ponoć Piotr był zły na Pana,
Że teściową mu uleczył.
To jest bzdura wymyślona,
Bo nad każdym ma On pieczę.

 

Autor: Bogdan Mroziński

  

 

 

 

NOWA NAUKA Mk 1,21-28

Jezus wszedł do synagogi
-Był to szabat, wielkie święto-
A nauczał Nowej Drogi
Jako Mocarz nieprzeciętny.
Był tam człowiek opętany,
Przez złe moce owładnięty.
Do Jezusa ostrym tonem:
Wiem Kim jesteś - Boży Święty.
Wtedy Jezus mu powiedział:
Proszę milczeć i wyjść z niego.
To w nim duch nieczysty siedział.
Wstrząsnął nim nie czyniąc złego.
Cóż to jest? Nauka nowa!
-Mówi jeden do drugiego-
Duchy złe wyrzuca słowem.
Czy widziałeś coś takiego?
Jezus jest Panem szabatu,
Jest też Panem wszystkich stworzeń.
Powiedz siostrze, powiedz bratu:
On też wszechświat cały stworzył.
Autor : Bogdan Mroziński


USŁYSZEĆ JEGO GŁOS Mk 1, 14 - 20
"…i poszli za Nim"
Kiedy Jan był uwięziony
Za tę prawdę, którą głosił,
Jezus Duchem napełniony
O przemianę ludzi prosił.
Bliskie jest Królestwo Boże,
Mówił do nich w Galilei.
Każdy z was uwierzyć może,
Co spisane w Ewangelii.
Spotkał Piotra i Andrzeja.
Pójdźcie za Mną - tak powiedział.
Z wiary płynie wciąż nadzieja,
Tylko w życie trzeba wcielić.
A gdy uszedł nieco dalej,
Ujrzał Jana i Jakuba,
Z ojcem sieci naprawiali.
Zostawili. By za Nim się udać.
Każdy z nas jest powołany,
Lecz nie każdy głos ten słyszy.
Nie w hałasie, wyuzdaniu
Boga znajdziesz - tylko w ciszy.
Autor: Bogdan Mroziński

 

J 1,35 - 42 POWOŁANIE PIOTRA

 

"Znaleźliśmy Mesjasza"

 


Stał nad brzegiem Jan z uczniami,
Tam gdzie Jezus się przechadzał.
Gdy się przyjrzał Jezusowi,
Takie słowa im powiedział:
"Oto jest Baranek Boży.''
Oni dobrze to słyszeli.
Pięknej chwili Jan już dożył,
Bóg naprawdę już się wcielił.
Dwaj uczniowie poszli w ślady,
Tam gdzie Jezus kroki stawiał.
W sercach mieli wielką radość,
Bo ich z Sobą pozostawił.
Andrzej szukał swego brata.
Gdy go znalazł, tak mu rzecze:
Mamy Zbawiciela świata,
On to wszystkich ma w opiece.
Tyś Szymonie synem Jana,
Jesteś Piotrem od tej chwili.
Takie słowa przyjm od Pana,
Sprawuj władzę nad wszystkimi.
Oni znaleźli Mesjasza.
Każdy pragnie Jego szukać.
On Jest przecież Bogiem naszym,
Do serc naszych ciągle puka.

 

Autor : Bogdan Mroziński

 

 

 

 

UŚWIĘCENIA
Nad Jordanem się pojawił
Tam gdzie Jan udzielał chrztu.
Jezus zamiar mu wyjawił,
Żeby chrztu udzielił Mu.
“To jest Syn Umiłowany”,
Dał się słyszeć z nieba głos.
On na ziemię jest posłany,
Aby zmienić ludzi los.
Dotąd pędził skryte życie
W Nazarecie pośród swych,
Teraz wyszedł na ulice
I powołał uczniów z nich.
Zaproszono Go na gody,
Wraz z uczniami przyszedł tam.
Kiedy wina brakło młodym,
Cud dokonał - pełnych kan.
Uczniom cud utwierdził wiarę,
Ci z radością za Nim szli,
A On głosił im Nowinę
I do ludzi posłał ich.
Głosił w całej Galilei
I wskazywał, kim jest Bóg,
Dawał radość i nadzieję,
A uzdrawiał kogo mógł.
Dobrze czynił dla każdego,
Kto naprawdę ufał Mu.
Widział również dużo złego
Tych, co nie słuchali słów.
Na Taborze się objawił
Swoją Chwałą pośród chmur.
Uczniom wielką radość sprawił,
Chcieli z nim zamieszkać tu.
Gdy głos z nieba usłyszeli,
Padli na twarz z wielkiej trwogi.
“To jest Syn mój Najmilejszy,
Nie zbaczajcie z Jego drogi”.
Wiele jeszcze znaków czynił,
Cudów, co nie widział świat.
Swą miłością ludzi zmieniał,
Dla nich był jak dobry brat.
Raz wieczerzę spożywali,
Wziął On chleb w dłonie swe,
Boga Ojca zaczął chwalić
I powiedział słowa te:
“Oto tu jest Ciało moje,
Które złożą na Golgocie,
To Jest również Moja Krew,
Którą wam ocalę życie.
Autor: Bogdan Mroziński


OFIAROWANIE Łk 2, 22 - 40
" Wziął Go na ręce i wielbił Boga"
Żył w świątyni prawy człowiek,
Który czekał Zbawiciela.
I nie zamknął swoich powiek,
Aż nie ujrzał, że się wcielił.
Wziął Jezusa w swoje dłonie,
I powiedział wprost do Niego:
Teraz pozwól na mój koniec,
Bo już1 widzę Pana mego.
On to przyszedł na powstanie
I upadek w Izraelu.
Będą chwalić Go lub ganić,
Lecz nawrócić może wielu.
On Maryi znał katusze,
Do Niej słowa wypowiedział:
Miecz przeniknie Twoją duszę.
Jego Mękę zapowiedział.
Gdy wrócili w swoje strony
I osiedli w Nazarecie,
Chłopiec rósł Duchem karmiony,
Bogiem z nami jest na świecie.
Autor: Bogdan Mroziński

 

Program wizyty duszpasterskiej

Wtorek 2.I. Kukuczki 14 od g.9.00 i 1500; Czecha 1 od g.16.00; Pużaka 10 i 12 od g.15.00;
Środa 3.I. Kukuczki 16 od g.9.00 i 15.00; Gombrowicza 6 od g.9.00 i 18.30; Pużaka 11 od g.15.00
Czwartek 4.I. Kukuczki 18 (1–50) od g.9.00 i 15.00; Gombrowicza 13 od g.18.30; Pużaka 8 od g.15.00
Piątek 5.I. Kukuczki 18 (51–100) od g.10.00 i 15.00; Czecha 7 od g.10.00 i 15.00; Pużaka 6 od g.15.00;
Pon. 8.I. Kukuczki 20 i 30 od g.9.00 i 15.00; Gombrowicza 4 od g.16.00; Pużaka 14 od g.15.00
Wtorek 9.I. Kukuczki 22 od g.9.00 i 15.00; Czecha 3 od g.16.00; Gombrowicza 1 (1–75) od g.15.00
Środa 10.I. Kukuczki 24 od g.9.00 i 15.00; Gombrowicza 10 od g.9.00 i 18.30; Pużaka 4 od g.15.00
Czwartek 11.I. Czecha 2B i 2C od g.9.00 i 15.00; Gombrowicza od g.900 i 1830; Pużaka 15 od g.15.00;
Piątek 12.I. Czecha 4 od g.9.00 i 15.00; Gombrowicza 11 od g.9.00 i 15.00; Pużaka 3 (1–40) od 15.00;
Sobota 13.I. Herberta 1 (1-40) od g.9.00; Fieldorfa „Nila” 2B i 2C od g.9.00; Pużaka 3 (41 – 70) od g.9.00 ;
Pon. 15.I. Herberta 1 (41–80) od g.9.00 i 15.00; Czecha 11 od g.16.00;Gombr. 1 (76–150) od g.15.00;
Wtorek 16.I. Herberta 2 od g.900 i 15.00; Czecha 5A od g.16.00; Czecha 8 i 10 od g.15.00;
Środa 17.I. Herberta 3 od g.9.00 i 15.00;Gombr. 8 od g.9.00 i 18.30; Czecha 12 i 16 od g.15.00;
Czwartek 18.I. Herberta 4 od g.9.00 i 15.00; Czecha 5B od g.18.30; Czecha 2A od g.15.00;
Piątek 19.I. Herberta 5 (1 – 60) od g.9.00 i 15.00; Czecha 13 (1 – 45) od g.9.00 i 15.00;  Fieldorfa „Nila” 2A od g.1500;
Sobota 20.I. Herberta 5 (61 – 108) od g.9.00 ; Czecha 13 (46 – 90) od g.9.00 ; Czecha 14 i 18 od g.9.00;

Poniedziałek 22.I. Czecha 6 od g.9.00 i 15.00; Czecha 9 od g.16.00 ; poprawki od g.15.00;

 

 

ŚWIĘTA BOŻA RODZICIELKO Łk 1, 26 - 38
"Raduj się pełna łaski"
Przyszedł do Ciebie Anioł z nieba,
Z misją On przybył bardzo wielką.
Czy zgodzisz się? - taka jest potrzeba-
Zostać na ziemi Bożą Rodzicielką.
Zmieszała się, widząc posłańca,
Ważąc w swym sercu Jego słowa,
Nie rozumiejąc Go do końca,
Na czym polega taka mowa.
Nie bój się Maryjo! On Jej rzecze,
Bóg wybrał Cię na Matkę Syna.
Nie ma godniejszej z niewiast przecież,
Ty Jesteś spośród nich Jedyna.
W pokorę Panna obleczona,
Tak Aniołowi powiedziała.
Oto Ja sługa uniżona,
Za Syna Boga będę miała.
O Święta Boża Rodzicielko,
Ty godna byłaś nosić Słowo.
Jesteś dla świata bardzo Wielką,
Wszak jesteś ziemi i serc Królową.
Autor: Bogdan Mroziński

 

Nasze Życzenia
Żłóbek jest jak źródło, z którego można zaczerpnąć bliskości Boga,
źródło nadziei i radości. Jest jak miejsce spotkania, gdzie przynosimy Jezusowi oczekiwania i troski naszego życia.
Trzeba się pochylić się nad Żłóbkiem, uniżyć się, by stać się małym.
Rodzące się Dzieciątko jest dla nas wyzwaniem, by pozostawić zbędne rzeczy, aby znaleźć w prostocie Boga-Dzieciątka: radość i sens życia.
Niech Boża Dziecina przyniesie błogosławieństwo, pokój, zdrowie
i światło na każdy dzień dawania siebie w służbie rodzinom i osobom samotnym.
Z pamięcią w modlitwie kapłani:
ks. Sławomir Bartoszuk, ks. Wojciech Radoliński, ks. Paweł Wróbel,
ks. Eugeniusz Lubiszewski i ks. Marek Rosa.


 

Plan wizyty duszpasterskiej w par. św. Jana Kantego
Czwartek 28.XII. Kukuczki 6 od g.9.00 i 15.00, Gombrowicza 3 od g.9.00 i 15.00; Pużaka 1 od g.15.00
Piątek 29.XII. Kukuczki 8 od g.9.00 i 15.00; Gombrowicza 7 od g.9.00 i 15.00 Pużaka 2 od g.15.00
Sobota 30.XII. Kukuczki 12 od g.9.00; Gombrowicza 15 od g.9.00; Pużaka 13 od g.9.00;
Wtorek 2.I. Kukuczki 14 od g.9.00 i 1500; Czecha 1 od g.16.00; Pużaka 10 i 12 od g.15.00;
Środa 3.I. Kukuczki 16 od g.9.00 i 15.00; Gombrowicza 6 od g.9.00 i 18.30; Pużaka 11 od g.15.00
Czwartek 4.I. Kukuczki 18 (1–50) od g.9.00 i 15.00; Gombrowicza 13 od g.18.30; Pużaka 8 od g.15.00
Piątek 5.I. Kukuczki 18 (51–100) od g.10.00 i 15.00; Czecha 7 od g.10.00 i 15.00; Pużaka 6 od g.15.00;
Pon. 8.I. Kukuczki 20 i 30 od g.9.00 i 15.00; Gombrowicza 4 od g.16.00; Pużaka 14 od g.15.00
Wtorek 9.I. Kukuczki 22 od g.9.00 i 15.00; Czecha 3 od g.16.00; Gombrowicza 1 (1–75) od g.15.00
Środa 10.I. Kukuczki 24 od g.9.00 i 15.00; Gombrowicza 10 od g.9.00 i 18.30; Pużaka 4 od g.15.00
Czwartek 11.I. Czecha 2B i 2C od g.9.00 i 15.00; Gombrowicza od g.900 i 1830; Pużaka 15 od g.15.00;
Piątek 12.I. Czecha 4 od g.9.00 i 15.00; Gombrowicza 11 od g.9.00 i 15.00; Pużaka 3 (1–40) od 15.00;
Sobota 13.I. Herberta 1 (1-40) od g.9.00; Fieldorfa „Nila” 2B i 2C od g.9.00; Pużaka 3 (41 – 70) od g.9.00 ;
Pon. 15.I. Herberta 1 (41–80) od g.9.00 i 15.00; Czecha 11 od g.16.00;Gombr. 1 (76–150) od g.15.00;
Wtorek 16.I. Herberta 2 od g.900 i 15.00; Czecha 5A od g.16.00; Czecha 8 i 10 od g.15.00;
Środa 17.I. Herberta 3 od g.9.00 i 15.00;Gombr. 8 od g.9.00 i 18.30; Czecha 12 i 16 od g.15.00;
Czwartek 18.I. Herberta 4 od g.9.00 i 15.00; Czecha 5B od g.18.30; Czecha 2A od g.15.00;
Piątek 19.I. Herberta 5 (1 – 60) od g.9.00 i 15.00; Czecha 13 (1 – 45) od g.9.00 i 15.00;  Fieldorfa „Nila” 2A od g.1500;
Sobota 20.I. Herberta 5 (61 – 108) od g.9.00 ; Czecha 13 (46 – 90) od g.9.00 ; Czecha 14 i 18 od g.9.00;

 

Poniedziałek 22.I. Czecha 6 od g.9.00 i 15.00; Czecha 9 od g.16.00 ; poprawki od g.15.00;


 

 

 


ZWIASTUN J 1, 6 - 8. 19 - 28
" Kim jesteś?"
Nad wodami, gdzie Jordania,
Wielki człowiek się pojawił.
Jan na imię jemu dano,
On Jezusa Imię wsławił.
Nie był nawet on prorokiem.
O Chrystusie tylko mówił,
Światłość błysła nad obłokiem,
Dla nas ludzi On się zjawił.
Wyprostujcie drogę Panu!
Tak jak pisał prorok wielki,
On przed ludem wkrótce stanie,
I wyzwoli z grzechów wszelkich.
Jestem głosem, który woła:
Chrzczę was tylko w samej wodzie,
Przed Nim chylę swego czoła,
Zdjąć sandała jam nie godzien.
Wkrótce przyjdzie ta godzina,
Kiedy przyjdzie z Wielką Mocą.
Panna zrodzi Boga - Syna,
W Betlejemie ciemną nocą.
Autor: Bogdan Mroziński

 

ZAPOWIEDŹ Mk 1, 1 - 8
" Idzie za mną mocniejszy"
Miał początek jako człowiek
Kiedy przyjął ciało z Panny,
Lecz był Bogiem już od wieków,
On wyzwolił lud wybrany.
Oto zsyłam wam posłańca,
By zgotował Jemu drogę.
Pokarm jego miód, szarańcza,
Na pustyni życie srogie.
On to wołał na pustyni:
Przygotujcie drogę Panu!
Każdy niech pokutę czyni,
Wyprostujcie ścieżki Jemu.
Idzie za mną Mąż potężny,
On chrzcił będzie Mocą Ducha.
Każdy, gdy Go wyzna mężnie,
Chcesz naprawdę Go posłuchać?
Jan chrzcił Żydów nad Jordanem,
Lecz Jezusa nie był godzien.
On to przecież był Tym Panem,
Z kary wiecznej nas odrodził.
Autor: Bogdan Mroziński

CZUWAJCIE Mk 13, 33 - 37

 

Znów powiedział Jezus do nich,
Którzy Jego tam słuchali.
To dotyczy też potomnych,
Aby wszyscy wciąż czuwali.
Matka czuwa nad swym dzieckiem,
Czy to we dnie, czy też w nocy.
Troską wielką nad człowiekiem,
By udzielać mu pomocy.
Życie jest na pewno ważne,
Ileż trzeba sił starania.
Lecz i w ciele dusza każda.
Potrzebuje wciąż wzrastania.
Łatwo ciału pokarm kupić,
I przyodziać jak przystało.
Gorsza sprawa dusze zgubić,
I pogrążyć w piekle całą.
Chrystus wzywa do czuwania,
Bo nie wiemy gdy zawita.
Czy wieczorem, czy nad ranem,
Bądź gotowy Go przywitać.

 

Autor: Bogdan Mroziński


 

 

TO JEST KRÓL ! Łk 23, 35 - 43
Gdy lud patrzył na Jezusa,
Jak w okrutnych mękach konał,
Jeszcze chcieli Mu dokuczyć.
Również Męką mówił do nas.
Jeśli jesteś Królem Żydów,
-Tak szydzili Zeń żołnierze-
Pierwej więc sam Siebie wybaw,
A zaczniemy w Ciebie wierzyć.
On Jest przecież tym wybranym,
By ratować lud swój z nędzy.
Synem Ojca miłowanym,
Choć był w takiej poniewierce.
Tyś Jest Królem nad Królami,
Panem dziejów, Twórcą, Mocą.
Jesteś przecież Bogiem z nami,
Chłodem w znoju, Światłem w nocy.
Jesteś Królem naszej ziemi,
Przez lud wierny Ty wybrany.
Nasze życie pragniesz zmienić
I z niewoli nas ocalić.
Przymnóż, Jezu, w nas wierzenie,
Jak łotrowi na tym palu,
By usłyszeć Twoje zapewnienie:
“Dzisiaj ze mną będziesz w raju".
Autor: Bogdan Mroziński 

ZARADNOŚĆ Mt 25, 14 - 30
" Dobrze sługo dobry i wierny"
Pewien człowiek z przypowieści
Myślał o swojej podróży,
A majątek - swoje włości -
Sługom wiernym miał powierzyć.
Jeden dostał pięć talentów,
Drugiego dwoma obdarował,
A trzeciemu - nie bez lęku -
Jeden talent ofiarował.
Kiedy wrócił w swoje strony,
Rozliczenie zrobił sługom.
Pierwszy - talenty puścił w obieg,
Zysk uzyskał nie za długo.
Ten co dwa otrzymał w darze,
Dwa pomnożył: miał ich cztery.
Pan z nagrodą się nie zżymał,
Bardzo się okazał szczery.
Tylko ten, co miał jednego,
Dół wykopał i go schował.
Pan poganił sługę tego,
Że nie umiał nim szafować.
Każdy z nas otrzymał dary.
By pomnożyć jak ci słudzy.
Nie stój w miejscu. Nie masz wiary,
By pomnożyć jak ci drudzy?
Autor: Bogdan Mroziński


ROZSĄDEK Mt 25, 1 - 13
" Czuwajcie, bo nie znacie dnia"


Trzeba zawsze być gotowym,
Jak te panny z przypowieści,
Na spotkanie z "Panem Młodym",
Gdy obecność swą obwieści.
Wzięły lampy panny owe,
Lecz nie wzięły doń paliwa.
Pięć z nich było już gotowe,
Miały z sobą też oliwę.
Gdy rozległo się wołanie:
Młody Pan już tu nadchodzi”,
Weszło pięć tych mądrych panien,
Nierozsądne tkwią na dworze.
Mądre weszły na wesele,
A tym drugim drzwi zamknięto,
Bo wezwanych jest zbyt wiele,
Czuwających jak od święta.
Czuwać trzeba w każdej chwili,
Być gotowym, gdy zawoła.
Czoła przed Nim musisz schylić,
Kiedy zabrzmi głos Anioła.

 

Autor: Bogdan Mroziński


 

 

WSKAZÓWKI Mt 23, 1 - 12
"Kto się wywyższa będzie poniżony"
Gdy przemawiał do zebranych,
Byli też uczniowie Jego.
Za Mojżesza, według planów,
Są uczeni Prawa tego.


Czyńcie więc i zachowujcie
Wszystko, co wam oni mówią.
Zasad ich nie naśladujcie,
Bo ich czyny są obłudą.


Niech nie mówią na was “Rabbi”,
Bo jest Jeden Nauczyciel,
Wszyscy zaś jesteście braćmi.
Chrystus to wasz Odkupiciel.


Niech największy sługą będzie,
Służyć ma każdemu z braci,
Ma być świadkiem Boga wszędzie
I w miłości się zatracić.


Każdy, kto się zbyt wynosi,
Nisko będzie postawiony.
A ten, co pokorę nosi,
Będzie przez nią wywyższony.


Autor: Bogdan Mroziński 


NAJWIĘKSZE PRZYKAZANIE Mt 22, 34 - 40

 

" Będziesz miłował"

 


Saduceuszom Jezus zamknął usta,
Bo nie wierzyli, że zmartwychwstaną.
Oni trzymali się wciąż swoich ustaw,
Chcieli podważyć nauczanie Pana.
Jeden z uczonych, biegły w ich Prawie,
Zapytał Jezusa - poddając próbie,
Które największe jest to przykazanie,
By w swoim życiu się nie zagubić?
Będziesz miłował Boga całym sercem,
-Tak Jezus do niego trafnie odpowie-
Całą swą duszą i całym umysłem,
To jest największe w całym tym Prawie.
A drugie podobne jest do pierwszego,
Które wynika z miłości do Boga.
Będziesz miłował swojego bliźniego,
To jest jedyna - do miłości droga.
Wszak kochać Boga trzeba najgoręcej,
Za wszystko, co nam swą miłością daje,
Przecież to Jemu winniśmy najwięcej,
A tej wdzięczności nam ciągle nie staje.
Na tych przykazaniach opiera się Prawo,
Jezus powiedział do owych uczonych.
Każdy z nas musi przed tą prawdą stanąć,
W bezkresnej miłości ku Bogu zatonąć.

 

Autor:   Bogdan Mroziński

 

 

 

PRZEWROTNOŚĆ Mt 22, 15 - 21
"Oddajcie Bogu co jest boskie"
Jak przyłapać Go na słowie?
Naradzali się uczeni.
Zapytajmy co nam powie,
Zgodnie z prawdą - czy coś zmieni?
Powiedz nam co o tym sądzisz,
Drogi Bożej w Prawdzie uczysz.
Każdy z nas nie chce błądzić,
Bo podatek płacić musi.
Wystawiacie mnie na próbę
-Rzecze Jezus do zebranych-
Wciąż czyhacie na Mą zgubę.
Chcę zobaczyć wasze dane.
Czyja to jest podobizna?
Czyj ten napis tu widnieje?
Każdy z was to musi przyznać,
Że to jest cesarza dzieło.
Cesarzowi dajcie jego,
Bo mu słusznie się należy.
Bogu zaś dajcie samemu,
Co głęboko w sercu leży.
Autor: Bogdan Mroziński


UCZTA WESELNA Mt 22, 1 - 14
" Przyjdźcie na ucztę"
Jezus mówił do kapłanów
W przypowieściach o Królestwie.
To historia Bożych planów,
Które tworzył dla nich jeszcze.
Król wyprawił wielką ucztę,
Posłał sługi do proszonych.
Ubiłem woły - zwierzęta tuczne,
Jest gotowe - mówił do nich.
Lekceważąc zaproszenie,
Srogo z nimi postąpili.
Ku królewskiemu zdumieniu,
Znieważyli i zabili.
Uczta wprawdzie jest gotowa,
Lecz proszeni nie są godni.
Za nic mają moje słowa,
Do pogardy tylko zdolni.
Pan zaprasza nas do nieba,
Przygotował miejsce przecież.
Tak niewiele nam potrzeba,
Kocha nas - my Jego dzieci.
autor: Bogdan Mroziński 

POŻĄDLIWOŚĆ Mt 21, 33 - 43

 

"Uszanują Mojego Syna"

 


Chcąc objawić Prawdę Żywą,
Przypowieści im przedkłada.
Patrzą na to jakoś krzywo,
Ich słabości do nich wkłada.
Ziemia jest jak ta winnica,
Wysłannicy to prorocy,
A dzierżawcy to rolnicy,
Którzy zbierali owoce.
Zamiast oddać słuszne plony,
Ci, schwytawszy ich, pobili.
Innych zaś, co przyszli po nie,
Kamieniami obrzucili.
Wysłał przeto swego Syna,
Uszanują Go, na pewno.
Lecz podobnie postąpili,
Na krzyżowe wbili drewno.
Kamień, który odrzucili,
Stał się kamieniem węgielnym.
Chociaż srogo postąpili,
Mocą Jest - Zbawieniem pewnym.

 

Autor: Bogdan Mroziński

 

 

 

 

WYRZUTY SUMIENIA Mt 21, 28 - 32
" Wyście Mu nie uwierzyli"
Jezus daje porównanie,
Żeby bardziej Go zrozumieć:
Co jest dobre w Bożym planie
I co każdy z nas ma umieć.
Pewien ojciec miał dwóch synów,
Chciał ich wysłać do winnicy,
Bo przez słowa idą czyny.
Wszak na synów można liczyć.
Jeden odparł, że nie zdoła,
Lecz po czasie się rozmyślił.
Drugi - “Dobrze” - począł wołać
Lecz do pracy - ani myśli.
Kto wypełnił ojca wolę?
To ten pierwszy - powiedzieli.
Bo kto jest na Bożej roli,
Musi się w to Słowo wcielić.
Przyszedł Jan do was prawdziwie,
Wyście mu zaś nie wierzyli.
Tuż przed wami Jezus Żywy,
Wyście Jego wyszydzili.
Słuchaj pilnie Głosu Boga,
W sercu swoim Go rozważaj,
Wcielaj w życie - taka droga.
Jego chwałę wciąż pomnażaj.
Autor: Bogdan Mroziński 


 

Zaproszenie

 

WYZNANIE               Mt 16, 13 – 20

           „Ty Jesteś Chrystusem

 

W Cezarei Filipowej

Jezus poddał uczniów próbie.

Kto Ja jestem kto mi powie

Za kogo mają mnie ludzie?

       Jedni mają za Chrzciciela

       Jeszcze inni za proroka.

       Tych opinii jest tak wiele        

       Trudno jedną trafną dobrać.

Kim Ja jestem według braci

Z wami cały czas przebywam

Powiedz prawdę nic nie tracisz

Niech ta prawda będzie żywa.

       Jesteś Panem i Mesjaszem

       Tak Piotr wyznał swemu Panu.

       Ty przyszedłeś swoim czasem

       By zbawienie przynieść dla nas.

Jezus daje mu odpowiedź

Skałą jesteś drogi Piotrze.

Na tej skale stanie kościół

Żadna moc mu się nie oprze.

Autor: Bogdan Mroziński

 

TROSKA I WIARA Mt 15, 21 - 28

 

"Synu Dawida zmiłuj się"

 


“Zmiłuj się nade mną, Panie!”
-Wołała kobieta za nimi.-
“Zły duch ma nad córką panowanie
I dręczy ją całymi dniami.”
“Zostałem posłany do owiec”
- powiedział Jezus do niej-
“Z domu Ludu wybranego.
Do tych posłał Mnie Ojciec.”
“-Chleba dzieciom trzeba dać,
Nie wypada im zabierać.”
“-Dobro wszędzie trzeba siać,
Resztki musi ktoś pozbierać.”
“Wielką wiarę w sobie masz”
- Rzekł jej Jezus po tych słowach.-
“Niech się stanie wola twa,
Córka twoja już jest zdrowa.”
Trzeba jednak mocno wierzyć,
Że Bóg prośby wysłuchuje.
Każdą próbę można przeżyć,
Którą życie nam zgotuje.

Autor: Bogdan Mroziński

 

 

 

 

PRZEMIANA Mt 17, 1 - 9

" Rabbi dobrze że tu jesteśmy"


Jezus zabrał Piotra, Jana i Jakuba,
Wyprowadził ich na górę wysoką.
Z dala od ludzi się z nimi udał,
Przemienił się przy nich, swą mocą.
Jego twarz zajaśniała niczym słońce,
A szaty stały się jako śnieg białe.
Zjawił się Mojżesz i Eliasz - prorocy,
Którzy o Jego odejściu rozmawiali.
Wtedy Piotr powiedział te oto słowa:
Chcemy w tym miejscu trzy namioty,
Dla Ciebie, Mojżesza i Eliasza, zbudować.
Z zachwytu takiej nabrali ochoty.
A z obłoku odezwał się taki głos:
"TO JEST MÓJ SYN UMIŁOWANY,
JEGO SŁUCHAJCIE", to jest - Wielki Ktoś.
Przez Boga samego dla ludzi dany.
Przez Jezusa przemienienie,
Które wskazał uczniom swoim,
Niech obudzi w nas pragnienie
Przemienienia w życiu moim.

 

Autor: Bogdan Mroziński

 

 

 

DOBRE ZIARNO Mt 13, 24 - 43
"Siewcą ziarna jest Syn Człowieczy"
Mówił do nich w przypowieściach,
Lecz nie wszystko zrozumieli.
W nich zawarte były treści,
Które trudno w życie wcielić.
Zasiał ziarno człowiek w polu,
Przecież czyste było ponoć,
Lecz prócz zboża na tej roli
Chwast zagłuszył zboże ono.
Słudzy pana zapytali:
Czy usunąć mamy chwasty?
Takie słowa otrzymali:
Ma do żniwa róść i basta.
Kiedy przyjdzie pora żniwa,
Oddzielicie chwast od zboża.
Zboże weźcie do spichlerza,
Chwasty w ogniu spalić można.
Siewcą Słowa jest Syn Boży,
Który sieje dobre ziarno.
Szatan, żeby Mu dołożyć,
Chwast niezgody sieje darmo.
Kiedy przyjdzie koniec czasów,
Pan oddzieli w jednej chwili
Dobre ziarno od złych chwastów,
Takich, którzy zło czynili.
autor: Bogdan Mroziński

 

WDZIĘCZNOŚĆ I ODDANIE Mt 11, 25 -30
"A Ja was pokrzepię"
Podczas Swego nauczania
Jezus mówił tymi słowy,
Wysławiając Boga Pana,
- Wdzięczność płynie - z Jego mowy.
Ojcze - Panie niebios, ziemi,
Ty zakryłeś przed możnymi,
Objawiłeś przed prostymi,
Prawdy, które są Bożymi.
Wszystko dałeś już Synowi,
Takie Twe upodobanie.
Chcesz w Nim życie znów odnowić,
Co się mieści w Twoim planie.
Nikt w Nim Syna nie poznaje,
Tylko Ojciec, co jest w niebie.
Przecież Ojciec Syna daje,
I objawia Go dla ciebie.
Każdy kto jest obciążony,
Utrudzony, bez nadziei,
Może zawsze przyjść skruszony,
Ja pokrzepię go na ziemi.
Weźcie Moje jarzmo słodkie,
A znajdziecie ukojenie.
Bowiem brzemię Moje lekkie,
Ono daje wam zbawienie.
Autor: Bogdan Mroziński

 

POPRZECZKA Mt 10, 37 - 42

 


" Kto nie bierze swego krzyża"
Chrystus kładzie nam poprzeczkę,
Lecz wolności nie zabiera,
Bo jest godny swojej lekcji,
Nie ma się tu o co spierać.
Kto nie kocha Boga mocniej
Niźli matki, syna, brata,
Ten nie może zostać uczniem,
Bo ma trudność żyć bez świata.
Ten nie bierze krzyża swego.
Lecz Mnie godnie naśladuje
Ten, kto wiernie dnia każdego
Swoim życiem promieniuje.
Jeśli podasz kubek wody,
Dla każdego, najmniejszego,
Kto należy do Mej trzody,
Nie utracisz wagi tego.
Bądź więc wierny Jego Słowom,
Które On ci dziś przedkłada.
Kochaj Boga - to ci powiem,
Hołdy Jemu ciągle składaj.

 

Autor: Bogdan Mroziński

 

 

 

ZAPROSZENI Mt 9, 36 - 10, 8

 

" Idźcie i głoście"

 


Litość brała znów Jezusa:
Kiedy widział wokół tłumy,
To nad nimi się też wzruszał,
Przecież za nich także umarł.
Byli bowiem udręczeni,
Porzuceni bez pasterza,
W swej niemocy zagubieni.
Każdy w inną stronę zmierzał.
Żniwo było wprawdzie wielkie,
Lecz za mało robotników.
Nie czekajcie zatem dłużej,
Poszukajcie ochotników.
Pan powołał ich dwunastu,
Wciąż na nowo powołuje.
Czy to ze wsi, czy też z miasta,
Idą - głoszą - posługują.
Bo Królestwo już nadchodzi!
Kiedy Pan przybędzie z mocą,
Trzeba by się świat odrodził.
A pasterze są - pomocą.

 

Autor: Bogdan Mroziński

 

 

 

 

„Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom!”
(Mt 28, 10).
Te słowa zmartwychwstałego Jezusa skierowane do kobiet wzywają Kościół wszystkich czasów do odważnego i radosnego głoszenia Dobrej Nowiny. Wiemy, że każdy z nas jako chrześcijanin powinien świadectwem życia i słowem uczestniczyć w powierzonej Kościołowi misji ewangelizacji.
Jezus Zmartwychwstały umocnił wiarę Apostołów,
wlał w ich serca odwagę, nadzieję i prawdziwą radość.
Przestali się bać i z odwagą głosili Dobrą Nowinę aż po krańce świata.
Niech Zmartwychwstały Pan
– Zwycięzca śmierci i wszelkiego zła
– napełni dziś nasze serca
tą samą mocą, nadzieją,
odwagą i radością,
byśmy w świecie pełnym niepokoju,
pomówień i zła byli pewni Jego potęgi i miłości, które pomogą nam rozsiewać dobro, nadzieję, pokój i radość...
Z kapłańską modlitwą i radosnym Alleluja
ks. Sławomir Bartoszuk, ks. Wojciech Radoliński,
ks. Paweł Wróbel, ks. Eugeniusz Lubiszewski
i ks. Marek Rosa

 

PUSTY GRÓB J 20, 1 - 9 " Zobaczył i uwierzył"
Wczesnym rankiem Magdalena
Przyszła do grobu Jezusa.
Była bardzo poruszona,
Gdyż otwarta była nisza.
Pełna lęku i zmartwienia,
Biegła do Piotra i Jana.
I złożyła oznajmienie:
Zabrano z grobu Pana.
Udał się Piotr i uczeń drugi
Na miejsce, gdzie Go złożono.
Biegli razem na wyścigi,
Lecz Piotr nie mógł go dogonić.
Moje spotkania ze Zmartwychwstałym
Wszyscy chyba szukamy czasem dowodów na Chrystusowe zmartwychwstanie. Nawet ci, co
uchodzą za głęboko wierzących. Ja również szukam, choć od ponad dwudziestu lat jestem
księdzem i wiarę w zmartwychwstanie głoszę niejako z urzędu. Codziennie potrzebuję nowego
potwierdzenia, mimo że kilkakrotnie wchodziłem do Grobu Bożego w Jerozolimie i dotykałem
kamiennej płyty, na której miało być złożone Ciało Zbawiciela. Modlitwa w tym miejscu była
wielkim przeżyciem i pomocą w lepszym rozumieniu biblijnych opisów. Ale żeby samo oglądanie
na własne oczy pustego grobu przyczyniło się znacząco do mojej pewności w wierze – trudno
powiedzieć. Przecież wchodząc tam, nie spodziewałem się znaleźć szczątków Chrystusa.
Również w pierwszych godzinach po Chrystusowym zmartwychwstaniu nie wszyscy,
którzy widzieli pusty grób, uwierzyli. Nie wiemy, jaka była pierwsza reakcja rzymskiej straży.
Ale pewnie niezbyt głęboka, skoro za parę groszy zdecydowali się o wszystkim zapomnieć
i rozgłaszać kłamstwa, zresztą dość ryzykowne, jakoby zasnęli na warcie, pozwalając Apostołom
wykraść Jezusowe Ciało. Kłopoty z właściwą interpretacją faktu, że grób był pusty, mieli nawet
ci, którzy wierzyli w bóstwo Chrystusa. Maria Magdalena pytała ze łzami w oczach rzekomego
Ogrodnika, gdzie przeniósł Ciało Pana. Zaś Piotr, choć wszedł do wnętrza grobu i widział
porzucone płótna oraz chustę, to w odróżnieniu od Jana nie uwierzył od razu, lecz „wrócił do
siebie, dziwiąc się temu, co się stało”. Widać sam pusty grób to było i jest za mało, żeby
wszystkich przekonać do wiary. No może z wyjątkiem Matki Bożej i św. Jana. Jednak dla
większości zwykłych ludzi o wiele bardziej przekonujące okazywało się spotkanie żyjącego
Chrystusa, nawet gdy początkowo nie był rozpoznawany. Tak było i z Marią Magdaleną, i z
uczniami w Emaus, i ze św. Tomaszem, i z tymi, dla których Jezus piekł ryby nad jeziorem. Tak
jest i z nami. O naszej wierze nie decyduje ani pusty grób, ani Całun Turyński, choć to wszystko
może w wierze pomagać. Jednak o prawdziwej wierze decyduje spotkanie żyjącego Chrystusa.
Wśród wielu dowodów Chrystusowego zmartwychwstania dla mnie najważniejszy jest
ten, który najczęściej bywa pomijany, a mamy z nim do czynienia na co dzień. To Eucharystia.
Gdyby bowiem Chrystus nie zmartwychwstał, to nawet jeśli byłaby ona celebrowana do dzisiaj,
to raczej w czwartek lub w piątek, a nie w niedzielę. I byłaby co najwyżej smutną pamiątką męki
i śmierci Jezusa, a nie radosną celebracją męki, śmierci... i zmartwychwstania. Stało się jednak
inaczej i Kościół w czasach apostolskich, idąc za przykładem Chrystusa z Emaus, gromadził się
na Łamaniu Chleba w każdą niedzielę. Apostołowie sami nie zdobyliby się na taką „niewierność”
wobec Ostatniej Wieczerzy. Każda Msza św. jest szansą na codzienne spotkanie żywego Chrystusa.
Ks. Henryk Zieliński
NASZE SPRAWY PARAFIALNE
1. Dziś Niedziela Zmartwychwstania, czy pozwoliłem Jezusowi, by zmartwychwstał w
moim sercu? Niech Zmartwychwstały Pan – Zwycięzca śmierci i wszelkiego zła – napełni
dziś nasze serca mocą, nadzieją, odwagą i radością, byśmy w świecie pełnym niepokoju,
byli świadkami Jego potęgi i miłości oraz głosicielami Dobrej Nowiny.
Dziś Msze o godz. 600, 900, 1030, 1200, 1600 i 1800.
* godz.1500 Koronka i Nowenna do Miłosierdzia Bożego w Kaplicy Adoracji.
* godz.1700 Różaniec w Kaplicy Adoracji,
* godz. 1730 Nieszpory w kościele.
2. Jutro drugi dzień świąt wielkanocnych: Msze św. o g. 730 , 900, 1030, 1200 i o godz.1800.
Jutro nie ma Mszy św. o godz.1600. Taca z jutrzejszego dnia wspiera uczelnie katolickie.
Bóg zapłać za ten dar serca. Jutro „Lany poniedziałek”. Zachowajmy umiar w podtrzymywaniu
tradycji.
3.Nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego od Wielkiego Piątku do soboty przed
Świętem Miłosierdzia podczas Koronki do Bożego Miłosierdzia o godz.1500.
4. W czwartek 13 kwietnia o godz. 1730 rozpoczniemy modlitwą różańcową nasze
nabożeństwo fatimskie. Potem Msza wieczorna i dalsza modlitwa różańcowa
zakończona Apelem. Zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bożej, a szczególnie
członków Żywego Różańca, Rycerki i Rycerzy Niepokalanej.
5.W przyszłą niedzielę Niedziela Bożego Miłosierdzia, koronka po każdej Mszy św.,
* po Mszy o godz.1030 procesja wokół kościoła z Najśw. Sakramentem.
* godz.1500 – Godzina Miłosierdzia;
* W przyszłą niedzielę zbiórka ofiar dla dzieci z domu dziecka z Ukrainy, które na stałe
zamieszkały w Domu Rekolekcyjnym w Olsztynie.
6.W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 1200 występ młodzieży ze Szkolnego
Koła Teatralnego APLAUZ działającego w Zespole Szkół im. gen. Władysława Andersa
w Częstochowie "Tak mnie skrusz..."
7. W minionym tygodniu ofiarowano na kościół 500 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.
Wypłaciliśmy za prace wewnątrz kościoła kwotę 13284 zł. Dalej będziemy izolować ściany
zewnętrzne kościoła i plebanii. Prośba o modlitwę w intencji tych prac.
8. Podziękowania: -- Paniom i Panom z Żywego Różańca i Wspólnot modlitewnych za
posprzątanie kościoła na święta i w Wielką Sobotę po poświęceniu pokarmów.
Wielkie Bóg zapłać:
* Za projekt i wykonanie Ciemnicy: ks. Pawłowi, p. Arturowi, Mariuszowi, Rafałowi
i wspomagającej młodzieży.
* Za pomysł i wykonanie Grobu Pańskiego:-- ks. Wojciechowi, lektorom i młodym z Oazy.
* Za czuwanie w Ciemnicy i przy Grobie wspólnotom modlitewnym i rodzinom, młodzieży
i Domowemu Kościołowi, wszystkim dzieciom, a szczególnie prowadzącym rozważania,
modlitwy i śpiew w Ciemnicy, jak również przy Grobie Pana Jezusa. Przygotowane rozważania
i śpiew wyrażały smutek i ból po śmierci Chrustusa, a także wielkie uwielbienie Boga za
dar Jego miłości
* Bóg zapłać Straży Kościelnej oraz ministrantom, lektorom p. organiście i Chórowi na czele
z p. Dariuszem, pani Edycie, panu Arturowi i siostrze Danucie oraz wszystkim dzieciom
z chórku za oprawę liturgii w trakcie Triduum Paschalnego.
* Dziękujemy p. Danusi za ułożenie kwiatów w Ciemnicy, przy Grobie i na ołtarzach.
* My kapłani dziękujemy za Waszą modlitwę za nas w Wielki Czwartek i codzienne
różańce w naszych intencjach i o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Ta modlitwa
dodaje sił na dalsze posługiwanie i budzi nowe powołania.
9. Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do wieczności śp. Roman Pluta. Zawierzmy go
Bożemu miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista
niechaj mu świeci.
Kiedy przybył do pieczary,
Ale nie wszedł - czekał Piotra-
Weszli obaj - nie dając wiary,
Bo nie mogli Go tu spotkać.
Powstał martwych jak powiedział,
O tym w księgach napisano.
Każdy o tym musi wiedzieć:
On Jest Życiem, On Jest Panem.
Autor: Bogdan Mroziński

 

TRIUMF I MĘKA Mt 26, 14 - 27, 66
" Chyba nie jak Rabbi "
Wielki tłum przybył na Święto.
Na wieść, że Jezus przybędzie,
Radość była nieprzeciętna,
Hosanna wołali wszędzie.
Już nadeszła ta godzina,
Żeby Jezus był wielbiony.
“Chcę ich przy nadziei trzymać,
Wkrótce będę znów wzgardzony”.
Ziarno Słowa już wrzucone,
Ma obumrzeć na swej roli.
Wtedy niesie dobre plony,
Chociaż nieraz bardzo boli.
“Dusza moja dozna lęku,
Bo nadchodzi ta godzina.
OJCZE wszystko w TWOIM RĘKU,
Teraz wsław SWOJEGO SYNA.”
Już się zbliża czas udręki,
Judasz spisek już gotuje,
Od uczonych do swej ręki
Srebrnikami się raduje.
Kto policzy rany srogie,
Które Jezus otrzymuje
Po krzyżowej idąc drodze?
A dlaczego? BO MIŁUJE!
Autor: Bogdan Mroziński 

WSKRZESZENIE J 11, 1 - 45
"Panie, gdybyś tu był"
Brat Marii oraz Marty
Zachorował nie na żarty.
Więc posłano po Jezusa,
Który się też bardzo wzruszył.
Kochał bowiem tę rodzinę,
Często też przebywał u nich.
Gdy Mu o tym doniesiono,
On przebywał w pewnym domu.
Wiedział bowiem, że ów Łazarz,
W pętach śmierci już zostawał.
“Przeto pójdę go obudzić,
By zdumienie w ludzie wzbudzić”.
Kiedy przyszedł do pieczary,
W której Łazarz był na marach,
Mocą Słowa znów go zbudził,
I już żywy był wśród ludzi.
Chwałę oddał Najwyższemu,
Że wysłuchał prośby Jego.
Kamień grzechów nas przygniata,
Nawet poprzez długie lata.
Trudno z nimi jest wytrzymać.
Moja wina, moja bardzo wielka wina.
Życie nowe wskrześ w nas, Boże,
Ty na pewno nam pomożesz.
Autor: Bogdan Mroziński

WIERZĘ PANIE ! J 9, 1 - 41

 

"Idź i obmyj się"

 


Widząc człowieka ślepego,
Zapytali Go o powód:
“Zgrzeszył on czy rodzice jego?
Jaki wskażesz na to dowód?”
“By ukazała się moc Jego.
Póki trwa dzień tworzę - działam
Polecone Mi przez Niego:
Objawiłem Bożą Chwałę.”
Po tych słowach Pan uczynił błoto,
Nałożył na oczy niewidomego.
“Idź, obmyj się, gdzie płynie potok.”
Wrócił widząc. Ujrzeli zdrowego.
Jezus czynił cuda, dziwy,
A uczeni nań szemrali:
“To nie Mesjasz jest prawdziwy.”
Wciąż grzesznikiem nazywali.
“Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?”
Pyta Jezus nas, wybranych.
Wierzę PANIE! Wiem dlaczego!
Przecież do nas jest Posłany.
Wierzę mocno - wierzę szczerze,
Tak mi mówi moja dusza,
Bo do Niego chcę należeć,
Wiara mnie do tego zmusza.

 

Autor:  Bogdan Mroziński

 

 

 

 

PRZEMIANA Mt 17, 1 - 9
„Rabbi dobrze, że tu jesteśmy”
Jezus zabrał Piotra, Jana i Jakuba
Wyprowadził ich na górę wysoką.
Z dala od ludzi się z nimi udał,
Przemienił się przy nich swą mocą.
Jego twarz zajaśniała niczym słońce,
A szaty stały się jak śnieg białe.
Zjawił się Mojżesz i Eliasz – prorocy,
Którzy o Jego odejściu rozmawiali.
Wtedy Piotr powiedział te oto słowa:
Chcemy w tym miejscu trzy namioty
Dla Ciebie, Mojżesza i Eliasza zbudować.
Z zachwytu takiej nabrali ochoty.
A z obłoku odezwał się taki głos:
„ TO JEST MÓJ SYN UMIŁOWANY,
JEGO SŁUCHAJCIE”, to jest – Wielki Ktoś
Przez Boga samego dla ludzi dany.
Przez Jezusa przemienienie,
Które wskazał uczniom swoim,
Niech obudzi w nas pragnienie
Przemiany w życiu moim.
Autor: Bogdan Mroziński

 

POKUSA
„ Nie samym chlebem żyje człowiek”
Jezus pełen łaski Ducha
Znad Jordanu już powrócił.
Był zwodzony przez „ kłamczucha”,
Bo on ciągle Jego kusił.
Jesteś przecież Synem Bożym,
Spraw by kamień stał się chlebem.
Przecież głodem się zamorzysz,
Czy nie jesteś dziś w potrzebie?
Znów usilnie Go namawiał,
By Mu hołd pokorny złożył.
Władzę, przepych Mu przedstawiał.
Przecież wiedział, że Syn Boży!
Gdy kolejnej poddał próbie,
Bo na szczycie Go postawił,
Myślał wciąż o Jego zgubie,
Lecz okrutnie się naraził.
Boga trzeba czcić i kochać,
I wypełniać Jego wolę.
Złego nie należy słuchać,
Bo on może nas zniewolić.
Autor: Bogdan Mroziński

 

WBREW PRAWU Mt 5, 38-38

" Bądźcie więc doskonali "


Do swych uczniów Jezus powie,
W Prawie tak jest napisane:
Ząb za ząb, oko za oko - bowiem!
Nie zwalczajcie zła - złem danym.
Kto uderzy cię w policzek,
Nadstaw drugi na wymianę.
Skoro zabrał ci tunikę,
Może zabrać i sukmanę.
Jeśli o coś pilnie prosi,
Nie odmawiaj mu niczego.
Wszak bliźniego musisz znosić,
Wtedy dobro wyjdzie z tego.
Kochać trzeba nieprzyjaciół
I miłością wszystkich darzyć,
Życzliwością ich uraczyć,
A rozjaśnią im się twarze.
Pan Bóg kocha wszystkich ludzi,
Słońce, deszcz zsyła na ziemię.
On dla dobrych, złych się trudzi,
Bo miłuje swe stworzenie.
Bądźcie jak On doskonali,
Złem za zło nie odpłacajcie,
Bo przed Bogiem jesteś mały.
Dobro w sercu swym chowajcie.

Autor: Bogdan Mroziński

 

PRAWO Mt 5, 17 - 37

 

„Przyszedłem wypełnić Prawo”

 


Czy sądzisz, że przyszedłem Prawo znieść?
Bynajmniej! Nie znieść, ale Je wypełnić.
Zostanie Jego niezmieniona treść,
Nie może się też w Bożym planie zmienić.
Kto zmieni jedną z liter tych
I tak nauczał będzie ludzi,
Ten mały jest w królestwie mym,
A niepotrzebnie się też trudził.
Przeciwko tobie brat zawinił,
Nie chowaj do niego swej urazy.
Pojednaj się, choć zło uczynił,
I złóż ofiarę przed ołtarzem.
Jeżeli oko grzeszy pożądaniem,
A ręka przechodzi okres próby,
Lepiej stracić część ciała, zanim
Całe ciało pójdzie na zgubę.
Bądź wierny twoim przyrzeczeniom,
Które złożyłeś kiedyś dla Niego
A mowa twoja tak, tak – nie, nie.
Bo wszystko inne jest od złego.

 

Autor: Bogdan Mroziński

 

 

 

 

DROGI KU SZCZĘŚCIU Mt 5, 1 – 12 a
„ Szczęśliwi ”
Jezus widząc tłumy wyszedł na wzniesienie,
A kiedy usiadł, zbliżyli się uczniowie.
Odezwał się i zaczął takie pouczenie,
Wszyscy zaś słuchali, co On im też powie.
Szczęśliwi są ci ubodzy w duchu,
Którzy pośród świata nie maja posłuchu.
Szczęśliwi, którzy cierpią udręczenie,
Ponieważ dla nich będzie pocieszenie.
Szczęśliwi będą też bardzo łagodni,
Szczęście dotknie spragnionych i głodnych.
Miłosierdzia dostąpią zawsze miłosierni,
I szczęście osiągną, bo są bardzo wierni.
Uśmiechnie się szczęście, których serce czyste,
Będą widzieć Boga przez życie przejrzyste.
Szczęśliwi, którzy pokój zasiewają,
Synami Bożymi już się nazywają.
Szczęśliwi jesteście, gdy was znieważają,
Gdy z Mego powodu was za niecnych mają,
Cieszcie się i radujcie jako sprawiedliwi,
Bo moja zapłata na pewno was zdziwi.
Chrystus dla każdego plan nakreślił z góry,
Szczęśliwi będziemy gdy Go posłuchamy,
Trzeba silnej wiary, by przebiła chmury.
On nam dopomoże. Pośrednika mamy.
Autor: Bogdan Mroziński
W czwartek /2lutego/
święto Ofiarowania
Pańskiego nazywane
Świętem Matki Bożej
Gromnicznej
Msze św. o godz.
7.00, 9.00, 17.00 i 18.00 

 

POCZĄTEK DZIAŁALNOŚCI JEZUSA Mt 4, 12 – 23

„Pójdźcie za Mną”


Jan już drogę przygotował
Dla Boskiego Mistrza,
Teraz został uwięziony
Aż do swego zejścia.
Wyszedł Jezus, by nauczać
W całej Galilei,
Aby zasiać Słowo Życia
Wszystkim po kolei.
Światło Życia zabłysnęło
w kraju Zajordania,
swoim blaskiem owładnęło
i wciąż, wciąż ogarnia.
Odtąd Jezus nawoływał
Wszystkich do odnowy,
Nowych uczniów powoływał,
By byli gotowi.
Wziął ze sobą najpierw Piotra,
Później zaś Andrzeja.
Na swej drodze spotkał
Dwóch braci z kolei.
Idąc z nimi przez tę ziemię,
Głosił i uzdrawiał.
Zrobił wielkie poruszenie,
Wszystkich pragnie zbawić.

Autor: Bogdan Mroziński

 

 

 

SYN BOŻY J 1, 29 - 34

 

„ Oto Baranek Boży ”

 


Kiedy Jan zobaczył z dala
Jezusa nadchodzącego,
Takie dał świadectwo zaraz:
Widzę Baranka Bożego,
Który gładzi grzechy świata,
Z Bogiem Ojcem chce nas zbratać.
On jest Tym, który był pierwej,
Zanim się cokolwiek stało.
On ode mnie był już wcześniej,
Ja o Nim świadectwo daję.
Nad Nim też ujrzałem Ducha,
Który ślad swój pozostawił.
Jego też należy słuchać,
Dla nas również się objawił.
Ja prawdziwie Go nie znałem
- Rzecze Jan do tam zebranych -
Nad Jordanem Go ujrzałem,
Mocą Ducha nam jest dany.
O! Szczęśliwe wydarzenie,
Które widząc mogłem dożyć:
Jego ludziom objawienie.
On Jest przecież Synem Bożym.

 

Autor:  Bogdan Mroziński

 

 

 

 

ŚWIĘTA BOŻA RODZICIELKO Łk 1, 26 – 38
„Raduj się pełna łaski”
Przyszedł do Ciebie Anioł z nieba,
Z misją On przybył bardzo wielką:
Czy zgodzisz się - taka jest potrzeba -
Zostać na ziemi Bożą Rodzicielką?
Zmieszała się, widząc posłańca,
Ważąc w swym sercu Jego słowa,
Nie rozumiejąc Go do końca,
Na czym polega taka mowa.
Nie bój się, Maryjo, On Jej rzecze,
Bóg wybrał Cię na Matkę Syna.
Nie ma godniejszej z niewiast przecież,
Ty Jesteś spośród nich Jedyna.
W pokorę Panna obleczona
Tak Aniołowi powiedziała:
Oto Ja sługa uniżona,
Za Syna Boga będę miała.
O Święta Boża Rodzicielko,
Ty godna byłaś nosić Słowo.
Jesteś dla świata bardzo wielką ,
Wszak jesteś ziemi i serc Królową.
autor: Bogdan Mroziński 

DEKRET Łk 2, 1 -14

 

Dekretem Augusta lud miał być policzony
Ze wszystkich zakątków i na całej ziemi.
Szli więc się zapisać, każdy ze swej strony,
Do swojego miasta z Galilejskich dzielnic.
Udał się i Józef z Maryją, swą żoną,
Do miasta Dawida, Betlejem zwanego,
Gdyż pochodził z domu i rodu zacnego,
Aby się zapisać do miasteczka tego.
Kiedy tam przebywali, nadszedł czas narodzin.
Maryja zrodziła Syna Boga Najwyższego.
Gdy Go urodziła, złożyła Go w żłobie,
Bo nigdzie nie było miejsca dla Niego.
W owej górskiej krainie byli też pasterze,
Paśli swoje stada w tejże okolicy.
Wielkie światło ujrzeli, nie mogli uwierzyć,
Skąd ta światłość tak bije i tak mocno świeci.
Ukazał się Anioł – chwała ich oświeciła,
ogarnął ich lęk, a Anioł przemówił „Nie bójcie się”.
“Dziś w mieście Dawida narodził się Zbawiciel,
Którym jest Mesjasz, Pan wasz Odkupiciel”.
Chwała Bogu z wysokości za miłość przedziwną,
Zechciał zesłać na ziemię wybawienie ludu.
Dał nam Syna jako okup i odkupił winy,
Właśnie dzisiaj w Betlejemie stało się to cudem.

 

Autor: Bogdan Mroziński

 

Wizyta kolędowa

Raz do roku kapłan składa oficjalną wizytę w każdej rodzinie
chrześcijańskiej. Zwana jest ona też kolędą, gdyż odbywa się zazwyczaj w okresie Bożego Narodzenia. Mało kto wie, że proboszcza zobowiązuje do takich odwiedzin prawo kanoniczne, które mówi: „Pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza,
proboszcz powinien starać się poznawać wiernych powierzonych jego pieczy. Winien zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza w niepokojach i smutku, oraz umacniając ich w Panu, jak również – jeśli w czymś nie
domagają – roztropnie ich korygując” (kan. 529 § l KPK). Proboszczowi pomagają w tym jego wikariusze. Celem wizyty jest więc przede wszystkim wzajemne poznanie się, zwłaszcza z osobami w trudnych sytuacjach, kiedy rozmowa i wspólna
modlitwa mogą dać umocnienie. Można poprosić o wyjaśnienie wątpliwości lub radę.
Kapłan przynosi też każdej rodzinie Boże błogosławieństwo, dlatego wizyta ma charakter małej liturgii sprawowanej w domowym sanktuarium, przy stole nakrytym białym obrusem jak ołtarz w kościele. Krzyż na stole jest znakiem naszej wiary i miłości Chrystusa do nas, a dwie świece symbolizują światło, jakie wnosi On przez swoje życie i nauczanie. Przygotowujemy też kropidło i wodę święconą, którą będziemy pokropieni my i nasz dom. Przyjęcie kapłana wyraża też jedność ze wspólnotą parafialną. Dlatego zwykle podczas kolędy wierni składają dobrowolną ofiarę na potrzeby całej parafii.

Plan wizyty duszpasterskiej od 28 grudnia do 20 stycznia 2023 r.
28.XII Gomborowicza 3 /g.9.00 i 15.00/; Pużaka 1 /g.9.00 i 15.00/; Kukuczki 6 /g. 14.00/
29.XII Gomborowicza 7 /g.9.00 i 15.00/; Pużaka 2 /g.9.00 i 15.00/; Kukuczki 8 /g. 1400/
30.XII Gomborowicza 15 /g.900 i 1500/; Pużaka 4 /g.900 i 1500/; Kukuczki 16 /g. 14.00/
31.XII Czecha 7 /g.9.00/; Pużaka 15 /g.9.00/; Kukuczki 14 /g. 9.00/
2.I Gomborowicza 6 /g.9.00 i 15.00/; Pużaka 6 /g. 15.00/; Kukuczki 12 /g. 14.00/
3.I Gomborowicza 11 /g.9.00 i 15.00/; Pużaka 14 /g.17.00/; Kukuczki 18 (1-50) /g. 14.00/
4.I Gomborowicza 10 /g.9.00 i 15.00/; Gombr.1 (1-75) /g.16.00/; Kukuczki 18 (51-100) /g. 14.00/
5.I Gomborowicza 8 /g.9.00 i 15.00/; Gombr.1 (76-150) /g.17.00/; Herberta 2 /g. 14.00/
9.I Fieldorfa N. 2b i 2c /g.9.00 i 15.00/; Pużaka 8 /g. 15.00/; Kukuczki 22 /g. 14.00/
10.I Gomborowicza 13 /g.9.00 i 15.00/; Czecha 8 i 10 /g.17.00/; Kukuczki 24 /g. 14.00/
11.I Czecha 13 (1-45) /g.9.00 i 15.00/; Pużaka 10 i 12 /g.16.00/; Czecha 2b i 2c /g. 14.00/
12.I Czecha 13 (46-90) /g.9.00 i 15.00/; Czecha 14 i 18 /g.15.00/; Czecha 4 /g. 14.00 i Czecha 6 /g. 16.00/
13.I Gombrowicza 9 /g.9.00 i 15.00/; Czecha 12 i 16 /g.9.00 i 15.00/; Herberta 1 (1-40) /g.14.00/
14.I Czecha 11 /g.9.00/; Pużaka 13 /g.9.00/; Herberta 1 (41-80) /g.9.00/
16.I Czecha 5b /g.9.00 i 15.00/; Pużaka 11 /g.9.00 i 15.00/; Kukuczki 20 /g. 14.00/
17.I Czecha 5a /g.9.00 i 15.00/; Pużaka 3 (1-40) /g.9.00 i 15.00/; Herberta 3 /g. 14.00/
18.I Czecha 9 /g.9.00 i 15.00/; Pużaka 3 (41-70) /g.9.00 i 15.00/; Herberta 4 /g. 14.00/
19.I Czecha 3 /g.9.00 i 15.00/; Czecha 2a /g.9.00 i 15.00/; Herberta 5 (1-60) /g. 14.00/
20.I Gombr. 4 /g.9.00 i 15.00/; Fieldorfa N. 2a /g.9.00 i 15.00/; Herberta 5 (61-108) /g.14.00/
21.I Czecha 1 /g.9.00/; Czecha 6 /g.9.00/(przeniesione na 12 stycznia).

 

 

 

 

ZAPOWIEDŹ Mt 1, 18 - 24
„ Bóg Jest z nami”
Z narodzeniem Jezusa tak było:
Maryja była zaręczona z Józefem.
Nim zamieszkali razem, Ona poczęła,
Co przyjął niepewnie i z uśmiechem.


Jednak Józef był mężem sprawiedliwym,
Postanowił oddalić Ją po kryjomu.
Wtedy Anioł Pana do niego tak mówi:
Nie bój się wziąć Maryi do swego domu,


Bo z Ducha Świętego Dziecię pochodzi,
Które z Panny Maryi ma się zrodzić.
Będzie On wielki i lud swój wybawi,
Miłość Boża niebawem to sprawi.


Spełniło się słowo u Izajasza,
Że Panna porodzi Boga Mesjasza.
Wtedy Józef się zbudził ze snu proroczego
I przyjął Maryję do domu swojego.


Autor: Bogdan Mroziński 


ŚWIADECTWO Mt 11, 2 – 11
„Szczęśliwy co we Mnie nie wątpi”
Uwięziony Jan słyszał o czynach Jezusa,
Których to On dokonywał wśród ludzi.
Wysłał więc posłańców, których pouczył,
Czy Jezus to Mesjasz, że dla nas się trudzi?
Jezus słysząc od jego uczniów to pytanie,
Taką daje odpowiedź posłańcom Janowym:
Niewidomi widzą, kulawy powstanie,
Głoszona jest dobra nowina ubogim.
Gdy oni odeszli od Niego zdziwieni,
Jezus mówi o Janie raz jeszcze:
Po co wyszliście na Judzką pustynię?
Zobaczyć trzcinę chwiejącą się na wietrze?
Czy może chcieliście oglądać proroka?
A może człowieka dobrze ubranego!
Tak właśnie. On przygotuje Mi drogę
I nie ma człowieka większego od niego.
Nie musimy jak Jan być na pustyni,
Bo drogę Panu można gotować wszędzie.
Wystarczy dobro spotkanym ludziom czynić,
A droga do Niego otwarta znów będzie.
Autor: Bogdan Mroziński


PRZYGOTUJCIE DROGĘ PANU Mt 3, 1 - 12
„ Nawróćcie się, bo przychodzi Królestwo”

 

Na pustyni w ziemi Judzkiej
Jan wystąpił z swoją mową.
Już nadchodzi już jest blisko,
Królestwo Niebieskie na nowo.
Odzież miał z wielbłąda sierści,
I skórzany pas na biodrach.
-Wyprostujcie Jemu ścieżki-
Chrztu udzielał w rzece Jordan.
Każdy musi się nawrócić,
Jeśli chce być blisko Pana.
Brzemię grzechów trzeba zrzucić,
Wszak jest dzieckiem Abrahama.
Drzewo, które jest jałowe,
I owocu nie przynosi.
Do wycięcia jest gotowe,
O siekierę aż się prosi.
Już przybliża się z nieba,
Ten który potężny w czynie.
Z Betlejemu – domu chleba,
Błogi pokój na nas spłynie.

 

Autor: Bogdan Mroziński

 

 

 

 

BĄDŹCIE GOTOWI Mt 24, 37 - 44
„Czuwajcie”
Kiedy przyjdzie Syn Człowieczy
- Mówił Jezus do zebranych -
Nikt nie będzie nawet liczył,
Że naprawdę to się stanie.
Tak jak przed potopem było,
Jedli, pili, nie zważali.
Wtedy wszystko się skończyło,
Wówczas woda ich zabrała.
Zawsze trzeba być gotowym,
Chociaż nie znasz tej godziny.
Wierzyć trzeba Jego Słowom,
Żyć bez grzechu – dobro czynić.
Czuwaj bracie, siostro droga,
Bądź gotowy na przybycie
Pana swego, Stwórcę, Boga,
On przyniesie nowe życie.
Bo On królem ponad Króle,
On jest Panem nad Panami.
Jemu oddaj swoją wolę,
A zlituje się nad nami.
Autor: Bogdan Mroziński

 

TO JEST KRÓL! Łk 23, 35 – 43

 

„Jezu wspomnij o mnie”

 


Gdy lud patrzył na Jezusa,
Jak w okrutnych mękach konał,
Jeszcze chcieli Mu dokuczyć.
Również Męką mówił do nas.
Jeśli Jesteś Królem Żydów
-Tak szydzili Zeń żołnierze-
Pierwej więc samego Siebie wybaw,
A zaczniemy w Ciebie wierzyć.
On Jest przecież tym wybranym
By ratować lud swój z nędzy
Synem Ojca miłowanym
Choć był w takiej poniewierce.
Tyś Jest Królem nad Królami
Panem dziejów, Twórcą, Mocą.
Jesteś przecież Bogiem z nami,
Chłodem w znoju, Światłem w nocy.
Jesteś Królem naszej ziemi,
Przez lud wierny Tyś wybrany.
Nasze życie pragniesz zmienić
I z niewoli nas ocalić.
Przymnóż, Jezu, w nas wierzenie,
Jak łotrowi na tym palu.
By usłyszeć Twoje zapewnienie,
„Dzisiaj ze mną będziesz w raju”.

 

Autor: Bogdan Mroziński

 

 

KRES Łk 21, 5 - 19
„Nauczycielu! Kiedy to się stanie?”
Po zachwycie nad świątynią,
Ozdobioną kamieniami:
“Kiedy owe dni upłyną,
Wszystko legnie pod gruzami”.
To jest strata dla nas wielu!
Jaki znak? Jak to się stanie?
Powiedz nam, Nauczycielu,
Zapytali Go zebrani.
Będą wojny prowadzone,
Tudzież też trzęsienia ziemi,
Na was ręce podniesione -
W Imię moje zgromadzeni.
Lecz nie bójcie się niczego,
Dam wam mądrość i wymowę.
Dla Imienia Boga Swego,
Złóżcie dowód - nawet głowę.
Warto nawet życie stracić,
By odzyskać je na nowo.
Warto w Bogu się zatracić,
Warto wierzyć w Jego Słowo.
Autor: Bogdan Mroziński 


ŻYCIE PO ŻYCIU Łk 20, 27 - 38
„ Bóg jest Bogiem żyjących”
W wierze rodzi się nadzieja,
Którą w sercu musisz zmieścić,
Że po życiu na tej ziemi
Będzie w znacznie innej treści.
Pierwej musisz nań zasłużyć,
Żyjąc zgodnie z Jego wolą,
Przykazania w życie wdrożyć
I wypełniać chociaż boli.
Kiedy staniesz się już godny,
By osiągnąć życie wieczne,
Będziesz aniołom podobny,
Jako syn będziesz bezpieczny.
Mojżesz, widząc krzew płonący,
Słyszał głos Pana z wysoka,
Że On jest Bogiem żyjących,
Na ciebie człowieku czeka.
Autor: Bogdan Mroziński


 

ZOBACZYĆ JEZUSA Łk 19, 1 -10
„ Jezus przyszedł szukać, co zginęło”
Przechodząc Jezus przez pewne miasto,
Doń przybył Jerychem zwanego.
Ludzi było dużo - nazbyt ciasno,
By mógł zobaczyć Zacheusz Jego.
Wspiął się więc na dużą sykomorę,
Bo tamtędy miał przechodzić właśnie.
A był niskiego wzrostu – to z góry,
Mógł z drzewa widzieć Go jaśniej.
Zejdź z drzewa - Jezus mu powiada -
Dziś muszę przybyć do domu twojego.
Pospiesz się, bo tak trwać nie wypada -
Chociaż wszyscy szemrali na Niego.
Zacheusz zaś stanął przed Bogiem,
I mówi do Niego te słowa:
“Połowę majątku rozdaję ubogim,
Skrzywdzonym nagrodzić gotowym”.
Zejdź z drzewa, na którym utkwiłeś,
Bo i ciebie Jezus zobaczył z daleka.
Przypomnij sobie – na pewno zgrzeszyłeś,
Zbawienie duszy na ciebie też czeka.
Autor: Bogdan Mroziński 

NASZE SPRAWY PARAFIALNE
1. Dziś XXXI Niedziela zwykła, ofiarujmy nasze modlitwy w int. rodzin:

* godz.15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia;
* godz.17.30 – Nabożeństwo różańcowe w kościele;


2. Jutro ostatnie nabożeństwo różańcowe o godz. 17.30.
* Dzieci mają swój ostatni różaniec o godz.16.30. Po różańcu dla dzieci bal w radości Wszystkich Świętych.


3. Jutro Msza św. wieczorna w int. członków Żywego Różańca. Po Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych. Zapraszamy chętnych do udziału w codziennej modlitwie różańcowej.


4. We wtorek /1 listopada/ uroczystość Wszystkich Świętych. Msze święte w naszym kościele o godz. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00. Tego dnia obowiązuje nas udział we Mszy świętej, nie wystarczy samo nawiedzenie cmentarza.
Różaniec z wypominkami oktawalnymi od 1 do 8 listopada o godz.17.00, potem Msza św. oktawalna za naszych zmarłych.


5. Od dnia 1 do 8 listopada można codziennie uzyskać odpust zupełny i ofiarować za dusze w czyśćcu cierpiące. Warunki: stan łaski uświęcającej, nawiedzenie cmentarza i odmówienie dowolnej modlitwy za zmarłych, odmówienie Modlitwy Pańskiej i wyznania wiary, przyjęcie Komunii św. i modlitwa wg intencji Ojca św. W zakrystii i kancelarii parafialnej przyjmujemy intencje na wypominki roczne, półroczne i oktawalne.


6. W środę /2 listopada/ dzień modlitw za dusze wiernych zmarłych /Dzień Zaduszny/. Tego dnia Msze św. o godz. 7.00 , 9.00 16.30 i 18.00.


7. W czwartek po Mszy św. wieczornej Godzina Święta. Na tę Mszę świętą i adorację zapraszamy Bractwo eucharystyczne i wszystkich czcicieli Najśw. Sakramentu.


8. W pierwszy piątek /4 listopada/ okazja do spowiedzi podczas rannych Mszy św. o godz.7.00 i 9.00, potem odwiedziny zgłoszonych chorych.
Spowiedź po południu od godz.16.00; Msza św. dla dzieci o godz.16.30 potem spowiedź dorosłych i młodzieży.
W pierwszy piątek miesiąca zapraszamy o godz.18.45 na Adorację Młodych w Kościele: “Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.” /w adoracji uczestniczą przygot. się do sakr. bierzm. - wszystkie grupy/.


9. W sobotę /5 listopada/ o godz.9.00 Msza św. w int. dusz w czyśćcu cierpiących, a od godz.16.30 rozważania pierwszosobotnie i nasz różaniec z Wypominkami oktawalnymi.
Wieczorem Apel maryjny o godz.21.00. Na to nabożeństwo zapraszamy czcicieli Matki Bożej: Rycerki i Rycerzy Niepokalanej i członków Żywego Różańca, a także tych, którzy mają prywatne nabożeństwo do Matki Bożej.


10. W minionym tygodniu ofiary indywidualnych ofiarodawców na nasz Kościół wyniosły 350 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom parafii. Trwają prace związane z zabezpieczeniem zewnętrznym tynków kościoła. Wydatki to wypożyczenie rusztowań i zakup materiału 10.000 zł.


11. Parafia planuje Ferie z Bogiem w górach z okazją do nauki jazdy na nartach /w terminie 21-28.01.2023/. Bliższe informacje i zapisy u ks. Wojciecha.


NIEDZIELA 30.X.2022r.
7.30 + Eugenia i Bolesław KOT od syna z rodziną
9.00 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 14/
10.30 + Tadeusz KULA
10.30 O Boże bł. zdrowie i dary Ducha Św. dla Patrycji Przybylskiej
12.00 + Marek BARTOSZUK r.śm.
12.00 W 70r.ur. ADAMA z pr. o Boże bł. i potrzebne łaski
16.00 + Paweł i Mariusz PODSIEDLIK
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Dziękczynna w 55r.śl. Karoliny i Ryszarda z pr. o Boże bł. i potrzebne łaski


PONIEDZIAŁEK 31.X.2022r.
7.00 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 15/
17.00 + Alina KRÓLIKOWSKA od Sławomira Detko z rodziną
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Andrzej ZIÓŁKOWSKI
18.00 W int. członków Żywego Różańca


WTOREK 1.XI.2022r.
Uroczystość Wszystkich Świętych
7.30 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 16/
9.00 + Mieczysław Jadwiga BANASIAK int.
dzieci i wnuków
10.30 + Andrzej Grzegorz Anna ZIÓŁKOWSCY zm. z rodz. Gaworów Przydaczy Jan MAZUR
12.00 + Maria 10r.ś. Zdzisław ŻURAWEK
17.00 Różaniec z wypominkami
18.00 Msza św. oktawalna


ŚRODA 2.XI.2022r.
Dzień modlitwy za dusze zmarłych
7.00 +Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 17/
9.00 + Alina KRÓLIKOWSKA od kol. i kol.
Związku NSZZ pracowników Społem
16.30 + Sławomir TOMASZEK od r. Owczarków
16.30 + Tadeusz FLASZA od sąsiadów
17.00 Różaniec z wypominkami
18.00 Msza św. oktawalna


CZWARTEK 3.XI.2022r.
7.00 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 18/
16.30 + Jan GWIAZDA od najbiższej rodziny
16.30 + Sławomir TOMASZEK od rodz. Cierkos
17.00 Różaniec z wypominkami
18.00 Msza św. oktawalna
18.45 Godzina Swięta


PIĄTEK 4.XI.2022r.
7.00 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 19/
9.00 Wynagrodz. Najśw. Sercu P. Jezusa
16.30 + Jan GWIAZDA od najbiższej rodziny
16.30 +Sławomir TOMASZEK od rodz. Pielużek
17.00 Różaniec z wypominkami
18.00 Msza św. oktawalna


SOBOTA 5.XI.2022r.
7.00 W int. ks. Sławomira z pr. o Boże bł. od parafian
7.00 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 20/
9.00 W int. dusz w czyśćcu cierpiących
16.30 Rozważanie pierwszosobotnie
17.00 Różaniec z wypominkami
18.00 Msza św. oktawalna
21.00 APEL MARYJNY


NIEDZIELA 6.XI.2022r.
7.30 + Anna ZIÓŁKOWSKA od sąs. Gombr.15
9.00 W int. SYLWII z pr. o Boże bł. i potrzebne
łaski z racji imienin
10.30 +Zofia 5r. Jan 26r. i zmarli z rodziny Grzegorczyków i Madejskich
10.30 + Anna ZIÓŁKOWSKA /greg. 21/
12.00 + Barbara KNYSAK od wnuka Artura z rodziną
12.00 + Barbara FIGURSKA od r. Całusińskich
16.00 + Jerzy KROGULEC r.śm.
17.00 Różaniec z wypominkami
18.00 Msza św. oktawalna

 


WDZIĘCZNOŚĆ Łk 17, 11 -19
„Jezusie, zmiłuj się nad nami”
Dziesięciu trędowatych Jezusa spotkało,
Kiedy przechodził przez pogranicze Samarii.
Jezusie Mistrzu – z daleka wołało,
Ulituj się nad nami – bo zdrowia żądali.
Gdy Jezus ich usłyszał to się ulitował,
Uwolnił od trądu Swoją Boską Mocą.
Do kapłanów kroki ich skierował,
A gdy oni szli doznali pomocy.
Tylko jeden z dziesięciu z trądu uwolnionych,
Wrócił do Pana pokłon Mu oddając.
Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych,
Rzekł Jezus: – Do uczniów się zwracając?
Tak wiele dobrego co dzień nas spotyka
I nasza wdzięczność Komuś się należy.
Każda łaska od Pana ciebie też dotyka.
Bo Jemu tak bardzo na tobie zależy.
Autor: Bogdan Mroziński

NASZE SPRAWY PARAFIALNE

1. Dziś XXVIII Niedziela zwykła, trwamy na modlitwie w intencji naszych rodzin.
Dziś zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski prowadzone są badania
niedzielnych praktyk religijnych Polaków (dominicantes i communicantes).
Wszystkich uczestników liturgii zapraszamy do wspólnej modlitwy:
* godz.15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia;
* godz.17.30 – Nabożeństwo różańcowe w kościele;


2. Przez cały październik nabożeństwa różańcowe o godz. 17.30.


* Dzieci mają swój różaniec /od poniedziałku do piątku/ o godz.16.30.


3. W tym tygodniu zapraszamy na spotkania w grupach. Może warto zajrzeć do istniejących grup i wspólnot, by odnaleźć swoje miejsce w Kościele i pogłębić swoje relacje z Jezusem i Jego Matką.
* w poniedziałek na spotkanie zapraszają Czciciele Krwi Chrystusa;
* we wtorek wspomnienie św. Jana XXIII, po Mszy wieczornej na spotkanie zaprasza Krąg biblijny;
* w środę wspomn. bł. Jana Beyzyma, prezbitera, o godz. 1700 spotkanie scholki;


4. W czwartek /13 października/ wspomn. bł. Honorata Koźmińskiego i nabożeństwo fatimskie, rozpoczniemy je różańcem o godz.17.30. Potem
Msza św. i dalsza część różańca z procesją. Na to nabożeństwo zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bożej: Rycerki i Rycerzy Niepokalanej i członków
Żywego Różańca.


5. W piątek wspomn. św. Małgorzaty Marii Alacoque mistyczka, znana przede wszystkim z propagowania nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca
Jezusowego, objawionego jej w widzeniach przez Jezusa Chrystusa.
6. W piątek na Mszę św. o godz. 18.00 i spotkanie zapraszamy uczniów klas VII i VIII przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
* w piątek po Mszy wieczornej spotkanie oazowe. Zapraszamy młodzież młodszą i starszą, która pragnie spotkać Żywego Boga.

7. W sobotę wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła.
o godz. 10.00 spotkanie ministrantów młodszych, starszych i lektorów.
Duszpasterstwo Rodzin zaprasza w sobotę /15 października/ rodziców, którzy doświadczyli dramatu utraconego dziecka na wspólną modlitwę.
O godz. 15.00 rozpoczniemy adorację w kościele i odmówimy Koronkę do Bożego miłosierdzia, a po niej, o godz.16.00 Msza św. w int. rodziców, którzy
doświadczyli dramatu utraty dziecka.


8. Parafia planuje Ferie z Bogiem w górach. /w terminie 21-28.01.2023/.
Bliższe informacje i zapisy u ks. Wojciecha.


9. W minionym tygodniu ofiary indywidualnych ofiarodawców na nasz Kościół
wyniosły 600 zł. i dar Żywego Różańca 720 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom parafii. Trwają prace związane z zabezpieczeniem zewnętrznym
tynków kościoła. Zakupiliśmy dalszą partię materiału na kwotę 25 428 zł.


10. Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do wieczności śp. Jerzy Kowalski.
Zawierzmy go Bożemu miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz mu dać
Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci.

 

WIARA I SŁUŻBA Łk 17, 5 - 10
„ Wzmocnij naszą wiarę”
Wiarą można zdziałać wiele,
Mówi Jezus w swojej opowieści.
Można nawet krzew lub ziele
Wyrwać z ziemi – i w morzu umieścić.
Wiarą jak gorczyczne ziarno
Możesz czerpać wciąż za darmo.
Mając sługę, który orze,
Późno wróci prosto z pola,
Czy powiecie mu w pokorze:
“Czas posiłku” - bo już pora?
Raczej: “Służ mi swą pomocą”,
Choćby wrócił nawet nocą?
Kiedy wszystko wykonacie,
To, co wam już polecono,
Chyba sami to przyznacie,
Że powinno się dokonać,
Bo sługami na tej ziemi
W rękach Pana zostajemy.
Weź różaniec w swoje ręce,
Na Maryję wznieś swe oczy.
Ona wiary ma najwięcej,
Swą opieką cię otoczy.
Autor: Bogdan Mroziński

 

NASZE SPRAWY PARAFIALNE
1. Dziś XXVII Niedziela zwykła i pierwsza niedziela miesiąca, stąd na zakończenie Mszy św. nasza krótka adoracja Najświętszego Sakramentu i zaproszenie do nawiedzenia Kaplicy Adoracji, trwamy na modlitwie w intencji naszych rodzin, szczególnie dzieci, młodzieży i wychowawców.
Po Mszy św. o godz. 12.00 dzieci kl.III otrzymają poświęcone Różańce.
* godz.15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia;
* godz.17.30 – Różaniec w kościele;


2. Przez cały październik nabożeństwa różańcowe o godz. 17.30.
* Dzieci mają swój różaniec /od poniedziałku do piątku/ o godz.16.30.


3.W tym tygodniu zapraszamy na spotkania w grupach. Może warto zajrzeć do istniejących grup i wspólnot, by odnaleźć swoje miejsce w kościele i pogłębić swoje relacje z Jezusem i Jego Matką.
* w poniedziałek na spotkanie zapraszają Czciciele Krwi Chrystusa;
we wtorek wspomnienie św. Franciszka z Asyżu, po Mszy wieczornej spotkanie zaprasza Krąg biblijny;
* we środę wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy, o godz. 17.00 spotkanie scholki;


4. W środę Apel maryjny o godz.21.00. Na to nabożeństwo zapraszamy czcicieli Matki Bożej: Rycerki i Rycerzy Niepokalanej i członków Żywego Różańca, a także tych, którzy mają prywatne nabożeństwo do Matki Bożej.


5. W czwartek wspomnienie św. Brunona, prezbitera, na Mszę wieczorną i Godzinę Świętą zapraszamy wszystkich czcicieli Eucharystii. Po godz.21.00 dalsze czuwanie przez całą noc w kaplicy adoracji.


6. W piątek wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej i pierwszy piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi podczas rannych Mszy św. o godz.7.00 i 9.00. Potem odwiedziny zgłoszonych chorych.
Spowiedź dzieci rozpoczniemy o godz.16.30, potem spowiedź dorosłych i młodzieży.


7. W piątek po Mszy wieczornej o godz. 18.45 zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu z cyklu "Dary Ducha Świętego". Na tę adorację szczególnie zapraszamy kandydatów przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
* w piątek po Mszy wieczornej spotkanie oazowe. Zapraszamy młodzież młodszą i starszą, która pragnie spotkać Żywego Boga.


8. Parafia planuje Ferie z Bogiem w górach. /w terminie 21-28.01.2023/. Bliższe informacje u ks. Wojciecha.


9. W minionym tygodniu ofiary indywidualnych ofiarodawców na nasz Kościół wyniosły 500 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom parafii. Trwają prace związane z zabezpieczeniem zewnętrznym tynków części plebanii.


10. Z naszej wspólnoty parafialnej odeszły do wieczności śp. Anna Dudek i Stanisława Michalska. Zawierzmy je Bożemu miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.


 

NIEDZIELA 2.X.2022r.
7.30 + Grażyna HAJNRYCH od sąsiadów
9.00 + Stanisław i Elżbieta SOLAK
10.30 + Halina GOLCZYK od Jacka Haliny i Klaudii Wiewióra
10.30 +Bogdan SPERCZYŃSKI od najbliższych
12.00 + Elżbieta WRONA 5r.śm.
12.00 O Boże bł.i opiekę Matki Bożej dla Tymoteusza Drobnikowskiego w 1r. ur.
16.00 O Boże bł.i łaskę zdrowia dla Teresy
Pożarlik
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Alina KRÓLIKOWSKA od współpracowników teścia
 
PONIEDZIAŁEK 3.X.2022r.
7.00 + Alina KRÓLIKOWSKA od sąs. z Czecha 12
17.00 + Janina i Stanisław GĄSIOR Anna CHWAŁEK
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Teresa Kazimierz i Zdzisław SURLEJ Eleonora i Józef IDZIAK
18.00 + Regina KUBAN od chrześnicy Haliny z rodziną


WTOREK 4.X.2022r.
7.00 + Alina KRÓLIKOWSKA od sąs. z Czecha 12
17.00 + Józef TRZESZCZYŃSKI 36r.śm.
17.00 + Agatka KUBERSKA od pracowników Pogotowia Ratunkowego w Kłobucku
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 +Danuta MARGASIŃSKA od rodziny Maszczyńskich
1800 +Danuta MAJOR od kuzynek z bratem


ŚRODA 5.X.2022r.
7.00 + Alina KRÓLIKOWSKA od sąs. z Czecha 12
17.00 + Paweł STAWIARSKI od sąs. z klatki
17.00 + ks. Henryk RADECKI od Teresy z mężem
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Grażyna HAJNRYCH od sąsiadów
18.00 + Zygmunt MALINOWSKI od sąsiadów
21.00 APEL MARYJNY


CZWARTEK 6.X.2022r.
7.00 + MARIAN PUDŁO od r. Sienkowskich
17.00 + Alicja JAŚKIEWICZ od sąs. Ewy z mamą
17.00 + Mariusz OLSZOWY od koleżanek
i kolegów z pracy żony
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Nowenna ku czci św. Jana Kantego
18.45 GODZINA ŚWIĘTA


PIĄTEK 7.X.2022r.
7.00 + Krystyna WOŹNIAK od córki z mężem
9.00 Wynagradz. Najśw. Sercu P. Jezusa
17.00 + Eugenia Wacław Zenon i Szczepan JĘDRECCY
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 O Boże bł.i opiekę Matki Bożej dla EWY
18.00 + Mariusz OLSZOWY od Zarządu firmy DOMAREX


SOBOTA 8.X.2022r.
7.00 + Danuta MARGASIŃSKA od Stanisława i Zofii Kapkowskich z rodziną
16.00 + Elżbieta WRONA 5r.śm.
17.00 + Henryka CEGLARZ Robert STACHERCZAK i zm. z tych rodzin
17.00 +Agatka KUBERSKA od rodz. Praskich
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Jerzy JURASZ 23r.śm. .
18.00 O Boże bł.i opiekę Matki Bożej dla Teresy i Andrzeja w 40 rocz. ślubu


NIEDZIELA 9.X.2022r.
7.30 + Zofia PUŁAWSKA 5r.śm.
9.00 + Czesław Stefania CHWAŁKOWSCY Kazimierz ŁĘGOWIK
10.30 + Lucyna PIŁKOWSKA r. śm.
10.30 O Boże bł.i opiekę Matki Bożej dla PIOTRA w 14r.ur. od mamy i dziadków
12.00 + Irena BEJM r.śm.
12.00 + Barbara FIGURSKA od rodziny Jagusiaków i Karpików
16.00 + Ludwika DWORAK
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Henryk DĄBROWSKI

 

KONTRAST Łk 16, 19 - 31

„ Mają Mojżesza i Proroków”

Był bogaty pewien człowiek,

Żył wystawnie i ucztował.

U bram jego – Jezus powie -

Leżał Łazarz i biedował.

Chciał nasycić się resztkami,

Co leżały pod stołami.

Umarł żebrak tam przed laty,

Na Abrahama spoczął łonie.

Umarł także ten bogaty,

Teraz w ogniu cały płonie.

Miał na ziemi wygód wszelkich,

Teraz w piekle bardzo cierpi.

Kiedy ujrzał on Łazarza,

Że uniknął tej niedoli,

Wtedy rzecze do Abrahama:

Ulżyj proszę mojej roli.

Wyślij kogoś do mych braci,

By nie mogli, jak ja, stracić.

Mają przecież i Mojżesza,

Też proroków w swoim gronie.

Dla nich znajdzie się pociecha,

Niech słuchają! To ci powiem:

Każdy kto dla siebie żyje,

Kielich męki potem pije.

Autor: Bogdan Mroziński

 

Ogłoszenia

Nasze sprawy parafialne:

Nasze sprawy parafialne:
1. Dziś X Niedziela Zwykła. Bóg prosi nas, abyśmy Mu służyli i kochali Go całym sercem.
By starczyło nam siły i wytrwałości zapraszamy do wspólnej modlitwy:
* godz.15.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia;
* godz.17.00 - Różaniec;
* godz.17.30 - Nabożeństwo ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa.


2. W tygodniu trwają spotkania w grupach:
* w poniedziałek po Mszy św. o godz. 18.00 spotkanie Wspólnoty Krwi Chrystusa;
* we wtorek po Mszy wieczornej spotkanie Kręgu Biblijnego;
* w środę o godz. 17.00 spotkanie Aniołków Kantego, a później nauka gry na gitarze;
* w środę po Mszy św. wieczornej w kaplicy adoracji modlitwa w intencji Ojczyzny. Na modlitwę zapraszamy wszystkich, którym sprawa Ojczyzny leży na sercu. Modlitwy prowadzą członkowie Akcji Katolickiej.


3. W czwartek /13 czerwca/ nasze kolejne nabożeństwo Fatimskie.
Rozpoczniemy je Mszą św. o godz.1800, po Mszy odmówimy część Różańca w trakcie
procesji do Krzyża na Promenadzie. Na zakończenie nabożeństwa wyśpiewamy
modlitwy wstawiennicze i Apel.
Tego dnia pamiętajmy o wszystkich Antonich, to dzień ich imienin, wśród nich modlitwą
będziemy obejmować ks. bpa Antoniego Długosza.
* w piątek po Mszy wieczornej spotkanie Oazy;


4. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie zakończenia Oktawy Bożego Ciała /budowa Ołtarzy na placu kościelnym, dekoracje i kwiaty/.
* dziękujemy ministrantom, lektorom i młodzieży z Oazy za demontaż ołtarzy i przeniesienie ich do domu katechetycznego.
* Bóg zapłać osobom, które wączyły się w pracę przy naszej zieleni otaczającej kościół.


5. W minionym tygodniu na potrzeby parafii wpłynęło 600 zł ofiar indywidualnych. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom i dobroczyńcom.


6. W przedsionku można podpisać się pod protestem przeciwko zmianom w nauczaniu religii w szkołach. Proponowane zmiany nie są podyktowane dobrem ucznia, ponieważ są one sprzeczne z wszelkimi zasadami psychologicznymi, pedagogicznymi i dydaktycznymi. Naruszają prawa ucznia, godność dziecka oraz krzywdzą w procesie edukacji.


INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA
1. Intencja ogólna Módlmy się, aby migranci, uciekający przed wojnami lub głodem, zmuszeni do podróży pełnych niebezpieczeństw i przemocy, znajdowali w krajach, które ich przyjmują, gościnę i nowe możliwości życia.
2. Intencja misyjna Módlmy się, aby kapłani, zjednoczeni z Sercem Chrystusa, zawsze byli prawdziwymi świadkami troskliwej i miłosiernej miłości Boga.
3. Intencja Krucjaty Modlitwy za Ojczyznę Módlmy się o światło Ducha Św. dla mieszkańców Europy w wyborach do Europarlamentu.
4. Intencja lokalna Módlmy się o głęboką, trwałą i owocną miłość do Jezusa dla dzieci, które przystąpiły do I-szej Komunii Św. oraz młodzieży, która przyjęła Sakrament Bierzmowania.


1.Dziś pierwsza niedziela miesiąca, stąd krótka adoracja i nasze szukanie miejsca dla Jezusa w naszych sercach, by móc zyskać Jego MOC. Ta krótka adoracja jest zaproszeniem do naszej prywatnej, dłuższej Adoracji.
* godz.15.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia;
* godz.17.00 - Różaniec;
* godz.17.30 - Nabożeństwo ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa.
* ofiary zbierane dziś do puszek Caritas wspierają uczelnie  katolickie. Wspomóżmy to dzieło.


2. Przez całą Oktawę Bożego Ciała o godz. 17.30 nabożeństwo czerwcowe połączone z procesją eucharystyczną wokół kościoła i Mszą świętą wieczorną.
* Zapraszamy dzieci do sypania kwiatów i całą asystę do udziału w nabożeństwie i Mszy wieczornej. Prosimy uczniów o zbieranie płatków kwiatków.


3. W środę /5 czerwca/ na spotkanie zapraszamy rodziców dzieci, które wyjeżdżają na Wakacje z Bogiem do sali nad zakrystią na godz. 18.45.
* Apel o godz.21.00 - zapraszamy czcicieli Matki Bożej, a w sposób szczególny Rycerki i Rycerzy Niepokalanej.


4.W czwartek zakończenie Oktawy Bożego Ciała: poświęcenie wianków z ziół i kwiatów i błogosławieństwo małych dzieci. Zapraszamy rodziców z małymi dziećmi, także niemowlętami, by i na nie spłynęło błogosławieństwo Boże.
* Msza św. o godz.17.00 dla dzieci, połączona z nabożeństwem czerwcowym,
* Msza św. o godz.18.00 połączona z procesją do czterech ołtarzy wokół kościoła.
W czwartek od godz. 16.00 przygotowujemy ołtarze na placu kościelnym, prosimy o pomoc.
Tego dnia Godzina Święta po Mszy wieczornej i procesji i okazja do całonocnej adoracji w Kaplicy Adoracji. Możliwość wejścia o pełnych godzinach.


5. W piątek uroczystość Najśw. Serca Pana Jezusa, Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 17.00 dla dzieci i o g.18.00, tego dnia możemy spożywać pokarmy mięsne, ale powinniśmy uczestniczyć we Mszy św. Ze względu na pierwszy piątek miesiąca okazja do spowiedzi
podczas rannych Mszy św. o godz. 7.00 i 9.00, potem odwiedziny zgłoszonych chorych.
Spowiedź po południu rozpoczniemy o godz.16.30. Na Mszę wieczorną o godz.18.00 zapraszamy młodzież, po Mszy św. spotkanie Oazy.


6. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie Ołtarzy na Boże Ciało, za dekorację Ołtarzy, ulic i okien. Bóg zapłać Grupom modlitewnym Wspólnocie Krwi Chrystusa, Odnowie w Duchu Świętym i Akcji Katolickiej, Straży Kościelnej, ministrantom
i lektorom, dorosłym, młodzieży i dzieciom sypiącym kwiatki, panu Organiście Zdzisławowi, a nade wszystko księżom: Wojciechowi i Pawłowi za zorganizowanie montażu ołtarzy, procesji i oprawę liturgiczną Uroczystości i Oktawy Bożego Ciała, siostrze Danucie
i Aniołkom Kantego za śpiew przy ołtarzach.


7. W minionym tygodniu na potrzeby parafii wpłynęło 700 zł ofiar Żywego Różańca i 300 zł ofiar indywidualnych. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom i dobroczyńcom.


8. Osoby odpowiedzialne za katechizację i szkolne nauczanie religii w Polsce proszą Rodziców i wszystkich ludzi dobrej woli o aktywne włączenie się w obronę obecności lekcji religii w polskiej szkole. Wysyłajmy do Ministerstwa nasz sprzeciw wobec ograniczania szkolnych lekcji religii na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . 


Nasze sprawy parafialne:

 


1. Dziś uroczystość Trójcy Przenajświętszej, wyrażamy wdzięczność Panu Bogu za Sakrament Chrztu Świętego i ludziom, którzy wprowadzili nas na drogę wiary. Naszą modlitwą obejmijmy dziś naszych rodziców, chrzestnych i tych wszystkich, którzy umacniali
nas na drodze wiary, ofiarujmy modlitwy w intencjach naszych matek w dniu ich święta.
Dziś także rocznica I Komunii św. dzieci z kl. IV, podczas Mszy św. o godz. 12.00.
* godz.15.00 Koronka w kaplicy;
* godz.17.00 Różaniec w kościele;
* godz.17.30 nabożeństwo majowe w kościele;


2. Każdego dnia o godz. 17.30 nabożeństwo majowe. Jest ono okazją do poznania przymiotów, które wypracowała Matka Boża. Zapraszamy.


3.Próba sypania kwiatów dla dzieci uczestniczących w procesji Bożego Ciała w środę o godz. 16.00 (zapraszamy dziewczynki z kl. I, II, III i IV). Dzieci gromadzą się przed kościołem. Prosimy uczniów kl.II, III i IV o zbieranie płatków kwiatków.
* w środę o godz.18.00 Msza św. w int. członków Żywego Różańca a po niej zmiana tajemnic różańcowych.
* w środę po Mszy świętej wieczornej planujemy ustawienie Ołtarzy na procesję Bożego Ciała. Prosimy o pomoc w ich ustawieniu.


4.W czwartek 30 maja Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) – Msze św.: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00 i g. 16.00 – Msza św. i Procesja do czterech Ołtarzy.
Ołtarz I – przy ul. Pużaka 4 przyg. Liturg. Służba Ołtarza i mieszkańcy z ul. Pużaka;
Ołtarz II – przy ul. Kukuczki przygotowuje Wsp. Krwi Chr. i mieszkańcy z ul. Kukuczki;
Ołtarz III – przy Krzyżu na Promenadzie - przygotowuje Odnowa w Duchu Świętym, młodzież z Oazy i mieszkańcy z ul. Gombrowicza;
Ołtarz IV – przy Kościele - Akcja Katolicka i wierni z ul. Czecha, Fieldorfa i Herberta;


5. Na Boże Ciało i Oktawę Bożego Ciała proszę o pomoc służbę Straży Kościelnej. Mężczyzn i kobiety adorujące proszę o założenie pelerynek eucharystycznych, a tych, co niosą różaniec, o założenie pelerynek maryjnych.
* Wiernych zachęcamy do udekorowania balkonów i okien na znak wiary i czci do Jezusa Eucharystycznego, to także świadectwo wobec naszych sąsiadów.


6. W uroczystość Bożego Ciała /30 maja/ o g. 19.30 Koncert uwielbienia "Ja Jestem" na placu przy ulicy Ogrodowej. Zaprasza Zespół 77Fm - Formacja z Mocą.


7. W piątek /31 maja/ święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, po Mszy św. o godz. 18.00 AKATYST w wykonaniu chóru młodzieży IKOS.


8. W pierwszą sobotę o godz. 9.00 Msza św. w intencji dusz w czyśćcu cierpiących, o godz.16.30 różaniec z rozważaniami prowadzony przez członków Domowego Kościoła.
o godz.17.30 nabożeństwo czerwcowe ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa. Po Mszy św. wieczornej spotkanie Akcji Katolickiej w sali na plebanii.


9. Ofiary na kościół wyniosły: 2500 zł ofiary rodziców dzieci komunijnych. Rodzice ofiarowali na misje 710 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom i dobroczyńcom.


10. Z naszej wspólnoty parafialnej odeszły do wieczności śp. Żaneta Pijet i Ewa Szymańska. Zawierzmy je miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.


 

 

 

Nasze sprawy parafialne:

 

1. Dziś uroczystość Zesłania Ducha Świętego, dwie grupy dzieci przyjmą Pana Jezusa w Komunii św. podczas Mszy św. o godz.10.30 i 12.00. W intencji tych dzieci i ich rodzin
modlić się będziemy:
* godz.15.00 Koronka w kaplicy;
* godz.17.00 Różaniec w kościele;
* godz.17.30 nabożeństwo majowe w kościele;


2. Każdego dnia o godz. 17.30 nabożeństwo majowe. Jest ono okazją do poznania przymiotów, które wypracowała Matka Boża. Zapraszamy.


3. Biały Tydzień dla dzieci podczas Mszy św. o godz. 17.00, uczestniczymy z dziećmi we Mszy św. i pozostajemy na nabożeństwie majowym. Wraz z dziećmi my dorośli będziemy
mogli przeżyć naszą rocznicę Komunii świętej.


4.W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz.12.00 rocznica I Komunii św. Próba śpiewu i przygotowanie liturgii w środę o godz.16.00.
Spowiedź dzieci kl.IV, rodzeństwa i rodziców w sobotę od godz. 9.00;
Nie przejmujmy się tym, że  niektórzy już nie zmieszczą się w stroje komunijne, to nie jest najważniejsze. Ważne jest czyste serce i nasza wierność w spotkaniach z Panem Jezusem.


5. W tygodniu trwają spotkania w grupach:
* w poniedziałek drugi dzień Żielonych Świąt - święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, na Mszę wieczorną i spotkanie zaprasza Wspólnota Krwi Chrystusa.
* we wtorek po Mszy wieczornej spotkanie Kręgu Biblijnego;
* w środę o godz. 17.00 spotkanie Aniołków Kantego, potem nauka gry na gitarze.
* w czwartek po Mszy św. wieczornej spotkanie Odnowy w Duchu Świętym.
* w piątek o godz. 18.00 Msza św. i po niej spotkanie Oazy młodzieżowej.


6. Dziękujemy rodzicom dzieci kl.III za umycie okien i wysprzątanie kościoła i kaplicy przed uroczystością I Komunii św. Bóg zapłać za dekoracje kwiatowe przygotowane na dzień I Komuni św.
* dziękujemy tym, którzy włączyli się w prace na placu kościelnym przy pielęgnacji zieleni.


7. Ofiary na kościół wyniosły: 450 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom i dobroczyńcom.


8. W niedzielę 26 maja Marsz dla Życia i Rodzin. Początek marszu po Mszy świętej o godz. 16.00 w Archikatedrze, a następnie przemarsz Alejami Najświętszej Maryi Panny na Jasną Górę. Marsz jest sprzeciwem wobec ataków wymierzonych w małżeństwo i rodzinę i wyrazem solidarności z poczętymi dziećmi zagrożonymi aborcją. „Nie możemy stać z boku z założonymi rękami, gdy kwestionowane są nasze podstawowe prawa i wartości”.


9. W przyszłą niedzielę Dzień Matki, nasze modlitwy i dobre uczynki w tym tygodniu, ofiarujmy w intencjach naszych matek, będą to nasze najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej.


10. Dziś upływa termin składania kart na Wakacje z Bogiem. Możemy to uczynić u ks. Wojciecha.


11. Z naszej wspólnoty parafialnej odeszedł do wieczności śp. Jan Kubicki. Zawierzmy go miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci.


 


1. Dziś uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa. Trwamy w okresie Nowenny do Ducha Świętego. Prośmy, by Duch Święty obdarzył nas jednością, zgodą i pokojem, i zawsze jednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa w Jego świętym Kościele. Prośmy w intencji naszych rodzin, by dary Ducha Świętego stały się naszym udziałem:
* godz.15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia;
* godz.17.00 – Różaniec w kaplicy;
* godz.17.30 – Nabożeństwo majowe w kościele;


2. Przez cały miesiąc maj nabożeństwa majowe odprawiamy o godz.17.30;


3. W tygodniu trwają spotkania w grupach:
* w poniedziałek 13 maja zapraszamy na godz. 18.00 na Mszę Świętą i nasze nabożeństwo fatimskie z procesją. Odmówimy część Różańca św. i modlitwy wstawiennicze zakończymy Apelem.
* we wtorek po Mszy wieczornej spotkanie Kręgu Biblijnego;


4. W najbliższym tygodniu kolejne próby dzieci klas III przed uroczystością I Komunii św. według ustalonego programu.


5. W środę 15 maja nasza Doba Eucharystyczna. Rozpoczniemy ją Mszą św. o godz. 7.00.
Kolejne Msze św. o godz. 9.00, 17.00 i 18.00. Adoracja w ciągu dnia w kościele, a przez całą noc w kaplicy. O godz. 19.00 adoracja w int. naszych rodzin prowadzona przez członków Domowego Kościoła. Niech Doba Eucharystyczna będzie dla nas okazją do bycia z Jezusem, jedynym Panem i Zbawicielem naszego życia. Adorując Go w Eucharystii, trwamy w Nim. On zapewnia: “Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity,
ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić” (J15,5).
* w środę o godz. 17.00 spotkanie Aniołków Kantego, potem nauka gry na gitarze.


6. W czwartek po Mszy św. wieczornej w sali nad zakrystią katecheza dla dorosłych. Zapraszamy wszystkich, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę i wiarę.


7. W piątek o godz. 18.00 Msza św. i po niej spotkanie grup przygotowujących się do sakramentu bierzmowania prowadzonych przez ks. Pawła.


8. W sobotę spowiedź dzieci przed I Komunią św. o godz. 9.00 /SP 2/, o godz. 10.00 /SP 54/.
Po spowiedzi dzieci okazja do spowiedzi rodzeństwa i rodziców.


9. Zapisy na Wakacje z Bogiem do 19 maja u ks. Wojciecha.


10. W minionym tygodniu ofiarowano na kościół 1350 zł - dar indywidualnych ofiarodawców. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom. Dziękujemy tym, którzy włączyli się w prace na
placu kościelnym przy pielęgnacji zieleni.


11.W przyszłą niedzielę uroczystość Zesłania Ducha Świętego, a w naszym kościele I Komunia św. na Mszach o godz. 10.30 i 12.00. Proszę, by zostawić te godziny do dyspozycji dzieci komunijnych, ich rodzin i gości.
Rocznica I Komunii św. dla dzieci kl.IV w niedzielę 26 maja podczas Mszy św. o godz. 12.00.


12. W niedzielę 26 maja Marsz dla Życia i Rodzin. Początek marszu po Mszy świętej o godz. 16.00 w Archikatedrze, a następnie przemarsz Alejami Najświętszej Maryi Panny na Jasną Górę. Marsz jest wyrazem solidarności z poczętymi dziećmi zagrożonymi aborcją i sprzeciwem wobec ataków wymierzonych w małżeństwo i rodzinę. „Nie możemy stać z boku z założonymi rękami, gdy kwestionowane są nasze podstawowe prawa i wartości”.

 

 

NASZE SPRAWY PARAFIALNE

1. Dziś szósta niedziela po Wielkanocy i pierwsza niedziela miesiąca, stąd nasza krótka adoracja na zakończenie Mszy św. Módlmy się w intencji naszych rodzin, pamiętajmy o naszych
maturzystach, którzy rozpoczynają swój egzamin dojrzałości:
* godz.15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia;

* godz.17.00 – Różaniec w kaplicy;
* godz.17.30 – Nabożestwo majowe w kościele;

* godz.21.00 – Apel maryjny;


2. Przez cały miesiąc maj nabożeństwa majowe odprawiamy o godz.17.30;


3. W tygodniu trwają spotkania w grupach:
* w poniedziałek po Mszy wieczornej spotkanie Wspólnoty Krwi Chrystusa;
* we wtorek po Mszy wieczornej spotkanie Kręgu Biblijnego;


4. W środę uroczystość św. Stanisława biskupa i męczennika, Głównego Patrona Polski. Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 17.00 i 18.00.
* w środę o godz. 17.00 spotkanie Aniołków Kantego, potem nauka gry na gitarze.
* w środę po Mszy wieczornej w kaplicy adoracji nasza modlitwa w intencji Ojczyzny. Zapraszamy do modlitwy wszystkich, którym los Ojczyzny leży na sercu.


5. W czwartek po Mszy św. wieczornej spotkanie Odnowy w Duchu Świętym.


6. W piątek św. o godz. 18.00 Msza św. i po niej adoracja młodych i spotkanie grup przygotowujących się do sakr. bierzmowania prowadzonych przez ks. Wojciecha.


7. W piątek /10 maja/ małżeństwa Domowego Kościoła zapraszają do kawiarenki przy par. Św. Zygmunta /o godz. 19.00/na RANDKĘ, pary małżeńskie, narzeczonych, a także tych, którzy planują wspólną drogę życia. Planowane jest 5 piątkowych spotkań. Tematyka spotkań, wykaz osób prowadzących i zapisy przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: https://hejzatrzymajsie.pl/
Bliższe informacje dotyczące Domowego Kościoła odnajdziemy w “Okruchach”.


8. W najbliższym tygodniu kolejne próby dzieci klas III przed uroczystością I Komunii św. według ustalonego programu.


9. Parafia organizuje wakacje z Bogiem w Ustroniu /Beskid Śląski/, w terminie 22-29 czerwca 2024 r. Szczegóły i zapisy do 19 maja u ks. Wojciecha. Prosimy o zwrot wypenionych kart na wakacyjny wyjazd. Musimy zarerwować miejsca noclegowe.


10. W minionym tygodniu ofiarowano na kościół 3400 zł - dar indywidualnych ofiarodawców i 800 zł - dar członków Żywego Różańca. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.
Dziękujemy tym, którzy włączyli się w prace na placu kościelnym przy pielęgnacji zieleni.


11. Z naszej wspólnoty odeszła do wieczności śp. Lidia Sperczyńska. Zawierzmy ją Bożemu miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci.


Intencje Żywego Różańca na maj 2024 r.
1. Módlmy aby zakonnice, zakonnicy i seminarzyści dojrzewali na swojej drodze powołania dzięki formacji ludzkiej, duszpasterskiej, duchowej i wspólnotowej, która doprowadzi ich do bycia wiarygodnymi świadkami Ewangelii.
2. Intencja misyjna: Módlmy się, aby Maryja, Gwiazda Ewangelizacji, kierowała misją Kościoła, głoszącego Chrystusa wszystkim narodom.
3. Intencja Krucjaty Modlitwy za Ojczyznę: Módlmy się za wszystkich Polaków, by doświadczenia wydarzeń z przeszłości pomagały budować dzisiejszą Polskę na fundamencie Chrystusowego krzyża i Ewangelii.
4. Intencja lokalna: Módlmy się o nawrócenie zatwardziałych grzeszników i większe zaangażowanie parafian w życie wspólnoty parafialnej.

Nasze sprawy parafialne:
1. W piątą niedzielę po Wielkanocy módlmy się w intencji młodych, którzy zastanawiają się nad wyborem drogi życia. Obejmijmy ich naszą modlitwą:
* godz.15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia;
* godz.17.00 – Różaniec w kaplicy;
* godz.17.30 – Nieszpory w kościele;


2. W tygodniu trwają spotkania w grupach:
* w poniedziałek po Mszy wieczornej spotkanie Wspólnoty Krwi Chrystusa;
* we wtorek po Mszy wieczornej spotkanie Kręgu Biblijnego;


3. We wtorek wieczorna Msza św. w intencji Członków Żywego Różańca, po Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych.


4. W środę 1 maja wspomnienie św. Józefa rzemieślnika.


5. Przez cały miesiąc maj nabożeństwa majowe odprawiamy o godz.17.30;


6. W czwartek 2 maja Godzina Święta po Mszy św. wieczornej, potem okazja do adoracji w kaplicy przez całą noc. Możliwość wejścia o pełnych godzinach.


7. W piątek 3 maja uroczystość NMP Królowej Polski głównej Patronki Polski.
Msze św. jak w każdą niedzielę: 7.30 9.00 10.30 12.00 16.00 18.00. Z racji, że jest to pierwszy piątek miesiąca, okazja do spowiedzi podczas każdej Mszy św. Zgłoszonych chorych odwiedzimy w sobotę po Mszy św. o godz. 9.00;


8. W pierwszą sobotę miesiąca /4 maja/ Msza św. o godz. 9.00 w intencji dusz w czyśćcu cierpiących. Różaniec z rozważaniami prowadzony przez członków Domowego Kościoła
rozpoczniemy o godz.16.30, nabożeństwo majowe odprawiamy o godz.17.30;
Po Mszy wieczornej spotkanie Akcji Katolickiej w sali na plebanii.


9. Słowa podziękowania kierujemy do tych, którzy przygotowali i uczestniczyli w Drodze Światła. Niech każdy dzień będzie naznaczony przyjęciem Bożego Słowa, które staje się
światłem na drodze naszego życia.


10. W piątek 10 maja małżeństwa Domowego Kościoła zapraszają do kawiarenki przy par. Św. Zygmunta /o godz. 19.00/ pary małżeńskie, narzeczonych, którzy planują wspólne życie, na pierwsze z 5 piątkowych spotkań. Tematyka spotkań, wykaz osób prowadzących i zapisy przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: https://hejzatrzymajsie.pl/


11. W minionym tygodniu ofiarowano na kościół 600 zł dar - indywidualnych ofiarodawców. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom i dobroczyńcom.


12. Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do wieczności śp. Zbigniew Lange. Zawierzmy go Bożemu miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj
mu świeci.


Nasze sprawy parafialne:
1. W czwartą niedzielę po Wielkanocy, zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza rozpoczynamy szczególny czas modlitwy o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, „mając świadomość tego, że wszyscy jesteśmy powołani”. Dlatego nasza modlitwa o powołania dotyczy przede wszystkim rozeznawania drogi, woli Bożej, odwagi pójścia za tym powołaniem.
Każdy, kto włączy się w tę akcję poprzez modlitwę "Pod Twoją Obronę", przez czas trwania Peregrynacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, będzie wypraszał dar powołań do Służby Bożej. „Szczególnie w Niedzielę Dobrego Pasterza klęknijmy przed
Najświętszym Sakramentem, adorując Jezusa, Jedynego i  Wiecznego Kapłana, i zgodnie z Jego zaleceniem, módlmy się do Pana żniwa, a On pośle robotników” – prosi bp Andrzej
Przybylski. W intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych ofiarujmy modlitwy:
* godz.15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia;

* godz.17.00 – Różaniec w kaplicy;
* godz.17.30 – Nieszpory w kościele;


2. Dziś na Mszę św. o godz. 12.00 zapraszamy dzieci z kl. III i rodziców, po Mszy św. spotkanie przed I Komunią św. Planowane terminy prób dzieci przed I Komunią św. na przygotowanych dla rodziców informacjach.


3. W tygodniu trwają spotkania w grupach:
* w poniedziałek po Mszy wieczornej spotkanie Wspólnoty Krwi Chrystusa;
4. We wtorek uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, Głównego Patrona Polski, odpust w parafii św. Wojciecha. Suma o godz. 18.00.
* we wtorek po Mszy wieczornej spotkanie Kręgu Biblijnego;
* w środę spotkanie Aniołków Kantego o godz. 17.00, potem nauka gry na gitarze;
* w czwartek Święto św. Marka, ewangelisty, po Mszy wieczornej Krąg Biblijny zaprasza na wielkanocne nabożeństwo Drogi Światła.
* w piątek na Mszę św. o godz. 18.00 zapraszamy kandydatów do bierzmowania z grupy ks. Pawła.
* w piątek po Mszy wieczornej na spotkanie zaprasza młodzież oazowa;
* w sobotę o godz. 10.00 spotkanie ministrantów i lektorów;


5. Parafia organizuje wakacje z Bogiem w Ustroniu /Beskid Śląski/, w terminie 22-29 czerwca 2024 r. Szczegóły i zapisy u ks. Wojciecha.


7. W minionym tygodniu ofiarowano na kościół 400 zł dar - indywidualnych ofiarodawców. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom i dobroczyńcom.


8. Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do wieczności śp. Jan Balt. Zawierzmy go Bożemu miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci.


Modlitwa o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne
Panie Jezu, który powołujesz tego kogo zechcesz, wezwij wielu z nas do pracy dla Ciebie, do pracy z Tobą. Ty, który swoim słowem oświeciłeś tych, których powołałeś, oświeć nas darem wiary w Ciebie. Ty, który wsparłeś powołanych w trudnościach, pomóż przezwyciężyć trudności młodzieży współczesnej. A jeśli powołujesz któregoś z nas, aby poświęcić go w całości dla siebie, niech od samego początku Twoja miłość rozpali to powołanie i pozwoli mu wzrastać i wytrwać aż do końca. I niech się tak stanie. Amen. 

Nasze sprawy parafialne:

 

1. Dziś rozpoczynamy Tydzień Biblijny /14-20 kwietnia 2024/. Hasłem przewodnim jest: „Powołani do wspólnoty – komunii z Bogiem i bliźnimi w Kościele”. Dzisiejsza niedziela jest jednocześnie Narodowym Dniem Czytania Pisma Świętego. Znajdźmy czas na nasze spotkanie ze Słowem Bożym. W tym roku zachęcamy szczególnie do rozważenia dwóch fragmentów Dziejów Apostolskich dotyczących tworzenia się wspólnoty Kościoła /Dz 2,38-41/ i sposobu jej życia /Dz 4,32-25/. W ciągu tygodnia w Liturgię Słowa wprowadzą nas komentarze biblijne. Krąg Biblijny zaprasza też już dziś na wielkanocne nabożeństwo Drogi Światła, ale zostanie ono odprawione dopiero w czwartek 25 kwietnia.

 

2. Przewodniczący KEP prosi, by dzisiejsza niedziela była dniem modlitwy w obronie życia nienarodzonych dzieci oraz ich matek. W tej intencji ofiarujmy nasze modlitwy:

 

* godz.15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia;

* godz.17.00 – Różaniec w kaplicy;

* godz.17.30 – Nieszpory w kościele;

3. W tygodniu wracamy do naszych spotkań w grupach:

* w poniedziałek po Mszy wieczornej spotkanie Wspólnoty Krwi Chrystusa;

* we wtorek po Mszy wieczornej spotkanie Kręgu Biblijnego;

* w środę spotkanie Aniołków Kantego o godz. 17.00, potem nauka gry na gitarze;

* w środę /17 kwietnia/ w kaplicy przed Najśw. Sakramentemo godz. 19.00 rozpoczniemy adorację dla rodzin. Na tę ADORACJĘ zapraszamy rodziców dzieci, które w tym roku przyjmą I Komunię Świętą.

* w czwartek po Mszy wieczornej w sali nad zakrystią katecheza dla dorosłych.

Zapraszamy wszystkich, którzy pragną pogłębić swoją wiarę.

* w piątek po Mszy wieczornej na spotkanie zaprasza młodzież oazowa;

* w sobotę o godz. 10.00 spotkanie ministrantów i lektorów;

4. W sobotę /20 kwietnia/ zaproszone są do bazyliki katedralnej wszystkie osoby tworzące Margaretki /modlitwa za powołanych/ na spotkanie modlitewno-formacyjne. Początek godz. 10.00. Msza św. pod przewodnictwem ks. arcybiskupa Wacława o godz. 11.00.

5. W przyszłą niedzielę /21 kwietnia/ na Mszę św. o godz. 12.00 zapraszamy dzieci z kl. III i rodziców, po Mszy św. spotkanie przed I Komunią św.

6. Parafia organizuje wakacje z Bogiem w Ustroniu /Beskid Śląski/, w terminie 22-29 czerwca 2024 r. Szczegóły i zapisy u ks. Wojciecha.

7. W minionym tygodniu ofiarowano na kościół 2900 zł dar indywidualnych ofiarodawców. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom i dobroczyńcom.

W budynku katechetycznym mamy zamontowane 29 okien. Zapłaciliśmy fakturę za okna 29 537 zł i ich montaż 8000 zł. Zakupiliśmy drewno na dach budynku katechetycznego 5000 zł /krokwie i jętki/.

Intencje Żywego Różańca na kwiecień 2024 r.

1. Intencja ogólna:

Módlmy się, aby godność kobiet i ich bogactwo były uznawane w każdej kulturze i aby ustała dyskryminacja, jakiej doświadczają one w różnych częściach świata.

2. Intencja misyjna:

Módlmy się za tych, którzy w różnych częściach świata narażają swoje życie z powodu ewangelii, aby rozpalili Kościół swoją odwagą i misyjnym entuzjazmem.

 

 

 

 

 

Nasze sprawy parafialne:

1. Dziś Niedziela Bożego Miłosierdzia, która rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Najważniejszym celem takiego tygodnia jest szeroko pojęta promocja i kształtowanie wyobraźni miłosierdzia. W tym roku będzie przyświecać nam hasło: „…każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, kto życie od Niego otrzymał” (1J 5, 1). Podczas dzisiejszej adoracji we wspólnej modlitwie prośmy: “Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczynków, bym tylko umiała czynić dobrze bliźniemu, na siebie przyjmować cięższe,  mozolniejsze prace”. W tej intencji ofiarujmy Koronkę do Bożego miłosierdzia na zakończenie Mszy św.
* po Mszy o godz.12.00 procesja wokół kościoła z Najśw. Sakramentem.
* godz.15.00 – Godzina Miłosierdzia w kościele;
* godz.17.00 – Różaniec w kaplicy
* godz.17.30 – Nieszpory w kościele;
Dziś zbiórka ofiar do puszek Caritas dla dzieci z domu dziecka z Ukrainy, które na stałe zamieszkały w Domu Rekolekcyjnym w Olsztynie.


2. Jutro Uroczystość Zwiastowania Pańskiego - dzień Świętości Życia i okazja do podjęcia duchowej adopcji dziecka nienarodzonego. Zwiastowanie Pańskie obchodzone jest 25 marca, ale ze względu na Wielki Tydzień i Oktawę Wielkiej Nocy zostało przeniesione na 8 kwietnia.
Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 17.00 i 18.00.

3. W tygodniu wracamy do naszych spotkań w grupach:
* w poniedziałek po Mszy wieczornej spotkanie Wspólnoty Krwi Chrystusa;
* we wtorek po Mszy wieczornej spotkanie Kręgu biblijnego;
* w środę spotkanie Aniołków Kantego o godz. 17.00, potem nauka gry na gitarze;
* w czwartek po Mszy wieczornej spotkanie Odnowy w Duchu Świętym;
* w piątek spotkanie kandydatów do bierzmowania z grupy ks. Pawła, zapraszamy na Mszę św. o godz.18.00.
* w piątek po Mszy wieczornej na spotkanie zaprasza młodzież oazowa;
* w sobotę o godz. 10.00 spotkanie ministrantów i lektorów;

4. W sobotę /13 kwietnia/ po Mszy św. wieczornej nasze nabożeństwo fatimskie. Odmówimy część Różańca św. i modlitwy wstawiennicze. Spotkanie modlitewne zakończymy Apelem.
5. W przyszłą niedzielę /14 kwietnia/ rozpoczniemy Tydzień Biblijny /14-20 kwietnia 2024/. Niedziela Biblijna jest jednocześnie Narodowym Dniem Czytania Pisma Świętego. Znajdźmy czas na nasze spotkanie ze Słowem Boży. „Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz 10,10).

6. Parafia organizuje wakacje z Bogiem w Ustroniu /Beskid Śląski/, w terminie 22-29 czerwca 2024 r. Szczegóły i zapisy u ks. Wojciecha.

7. W minionym tygodniu ofiarowano na kościół 850 zł - od Żywego Różańca i 710 zł od indywidualnych ofiarodawców. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom i doborczyńcom.
W budynku katechetycznym mamy zamontowane 11 okien.

8. Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności śp. Piotr Radoliński, Teresa Łagowska, Marian Szumlas i Gabriel Stec. Zawierzmy ich Bożemu miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.


WIELKANOC

1. Dziś Niedziela Zmartwychwstania. Niech Zmartwychwstały Jezus – Zwycięzca śmierci i wszelkiego zła – napełni dziś nasze serca mocą, nadzieją, odwagą i radością, byśmy w świecie pełnym niepokoju, byli świadkami Jego potęgi, nadziei i miłości oraz głosicielami Dobrej Nowiny.
Dziś Msze o godz. 6.00, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00 i 18.00.
* godz. 15.00 Koronka i Nowenna do Miłosierdzia Bożego w Kaplicy Adoracji.
* godz. 17.00 Różaniec w Kaplicy Adoracji, * godz. 17.30 Nieszpory w kościele.


2. Jutro drugi dzień świąt wielkanocnych: Msze św. o g. 7.30 , 9.00, 10.30, 12.00 i o godz.18.00 /nie ma Mszy św. o godz.16.00/. Taca z jutrzejszego dnia wspiera uczelnie katolickie. Bóg zapłać za ten dar serca. Jutro „Lany poniedziałek”. Zachowajmy umiar w podtrzymywaniu tradycji.


3.Nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego trwa od Wielkiego Piątku do soboty przed Świętem Miłosierdzia podczas Koronki do Bożego Miłosierdzia o godz.15.00.


4. W czwartek 4 kwietnia po Mszy św. Godzina Święta, po Mszy św. wieczornej okazja do adoracji w kaplicy przez całą noc. Możliwość wejścia o pełnych godzinach.


5. W piątek - pierwszy piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi podczas Mszy św. o g. 7.00 i 9.00.
Potem odwiedziny zgłoszonych chorych. Spowiedź po południu rozpoczniemy od godz. 16.30.
* wieczorem o godz. 21.00 Apel maryjny. Zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bożej, a szczególnie członków Żywego Różańca, Rycerki i Rycerzy Niepokalanej.


6. W pierwszą sobotę miesiąca Różaniec z rozważaniami o godz.17.00. Po Mszy wieczornej spotkanie Akcji Katolickiej w sali na plebanii.


7.W przyszłą niedzielę Niedziela Bożego Miłosierdzia, koronka po każdej Mszy św.,
* po Mszy o godz.12.00 procesja wokół kościoła z Najśw. Sakramentem.
* godz.15.00 – Godzina Miłosierdzia;
* W przyszłą niedzielę zbiórka ofiar dla dzieci z domu dziecka z Ukrainy, które na stałe zamieszkały w Domu Rekolekcyjnym w Olsztynie.


8. Podziękowania: -- Rodzicom dzieci kl.III i Paniom i Panom z Żywego Różańca i Wspólnot modlitewnych za posprzątanie kościoła na święta i w Wielką Sobotę po poświęceniu pokarmów.
Wielkie Bóg zapłać: * Za projekt i wykonanie Ciemnicy: ks. Wojciechowi, p. Tomaszowi, Aleksandrze, Joannie, Monice, Natalii, Aleksandrowi i Bartoszowi.
* Za pomysł i wykonanie Grobu Pańskiego:-- ks. Pawłowi, p. Tomaszowi, Arturowi, Rafałowi, Michałowi, Szymonowi i pani Magdalenie i kamieniarzowi Ryszardowi.
* Za czuwanie w Ciemnicy i przy Grobie wspólnotom modlitewnym i rodzinom, młodzieży i Domowemu Kościołowi, wszystkim dzieciom, a szczególnie prowadzącym rozważania, modlitwy i śpiew w Ciemnicy, jak również przy Grobie Pana Jezusa. Przygotowane rozważania i śpiew wyrażały smutek i ból po śmierci Chrystusa, a także wielkie uwielbienie Boga za dar Jego miłości.
* Bóg zapłać Straży Kościelnej oraz ministrantom, lektorom p. organiście i Chórowi na czele z p. Dariuszem, pani Edycie, panu Arturowi i siostrze Danucie oraz wszystkim dzieciom z chórku za oprawę Dróg Krzyżowych dla dzieci i liturgii w trakcie Triduum Paschalnego.
* Dziękujemy p. Danusi za ułożenie kwiatów w Ciemnicy, przy Grobie i na ołtarzach.
* My kapłani dziękujemy za Waszą modlitwę za nas w Wielki Czwartek i codzienne różańce w naszych intencjach i o nowe powołania kapłańskie i zakonne.


9. W minionym tygodniu ofiarowano na kościół 1200 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.


10. Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności śp. Hieronim Michalak, Janusz Urbański, Wiesława Molga i Wojciech Wawrzyńczyk. Zawierzmy ich Bożemu miłosierdziu.
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.


Nasze sprawy parafialne:
1. Dziś Niedziela Palmowa, poświęcenie palm podczas każdej Mszy św. Dziś spotkanie dla rodziców dzieci kl.III, po Mszy św. o godz. 12.00.
Dziś zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji ojczyzny:
* godz. 15.00 – Koronka w Kaplicy Adoracji;

* godz. 17.00 – Różaniec w Kościele;
* godz. 17.30 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym;


2. W Wielką Środę sprzątanie kościoła przed świętami, zapraszamy na godz.9.00. Wieczorną adorację w kaplicy zakończymy po Mszy św. wieczornej. Musimy przygotować Ciemnicę.


3. TRIDUUM PASCHALNE: WIELKI CZWARTEK
* godz. 10.00 Msza Święta Krzyżma w Katedrze.
* godz. 18.00 Msza Wieczerzy Pańskiej, dziękczynienie za dar Eucharystii i Kapłaństwa * godz. 20.00 Czuwanie indywidualne w Ciemnicy do godz. 24.00;
WIELKI PIĄTEK
* godz. 9.00 odwiedziny zgłoszonych chorych;
* godz. 15.00 Koronka i rozpoczęcie Nowenny do Bożego Miłosierdzia;
* Droga Krzyżowa: - dla dzieci o godz.16.30;

                            - dla dorosłych o godz. 17.00;
Liturgia Męki Pańskiej godz. 18.00, adoracja Krzyża, potem przeniesienie Pana Jezusa do “Grobu”.
godz. 20.00 Gorzkie Żale /trzy części/; godz. 21.00 adoracja młodych; godz. 22.00 adoracja Rodzin;
godz. 23.00 adoracja Żywego Różańca;

Okazja do spowiedzi po Liturgii Męki Pańskiej;
* Czuwanie z Wielkiego Piątku na Wielką Sobotę przez całą noc;
Ofiary składane podczas adoracji Krzyża wspierają miejsca święte w Ziemi Świętej.
WIELKA SOBOTA czuwanie od godz.0.00 do 24.00;
Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę od godz. 8.00 do 14.00 co pół godziny.
* Ministranci będą zbierać ofiary na wsparcie dla grup dziecięcych i młodzieżowych;
* godz. 15.00 Koronka i Nowenna do Bożego Miłosierdzia;
Liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczyna się poświęceniem ognia przed kościołem o godz.20.00
- przynosimy ze sobą świece, by ze światłem Chrystusa powrócić do naszych domów.
Po liturgii dalszy ciąg adoracji Najświętszego Sakramentu do godz 24.00;
Pamiętajmy, że ostatnia niedziela marca to dzień zmiany czasu.
4. W przyszłą niedzielę Uroczystość Zmartwychwstania Pana Jezusa - WIELKANOC.
Rezurekcja o godz. 6.00 /”kobiety wczesnym rankiem przyszły do grobu”/,
potem Msze św. o godz. 9.00, 10.30, 12.00, 16.00 i o godz.18.00;
Obchodem Świąt Wielkanocnych rozpoczniemy dziewięcioletnią Wielką Nowennę, której celem jest odrodzenie duchowo-moralne i przygotowanie całego Kościoła w Polsce do Jubileuszu
dwutysiąclecia Odkupienia, przypadającego w roku 2033.
5. Drugi dzień świąt wielkanocnych - Poniedziałek wielkanocny: Msze św. o godz. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00; Tego dnia nie będzie Mszy św. o godz. 16.00;


6. W tygodniu na potrzeby parafii ofiarowano 3700 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.
W domu katechetycznym prowadzone były prace budowlane: wylaliśmy 215 metrów2 posadzki. Koszt materiału i wykonanie posadzki 11 825 zł.
Dostarczono nam zamówione okna do domu katechetycznego - faktura 29 537 zł.


7. Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności ś.p. Jerzy Pasterczyk, Hieronim Michalak i Janusz Urbański. Zawierzmy ich Bożemu miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. 


Nasze sprawy parafialne:
1. Dziś V Niedziela Wielkiego Postu. Trwamy w naszej modlitwie w int. Ojczyzny, która potrwa do 24 marca. Nowennę będziemy odmawiać po każdej Mszy św. Każdego dnia polecajmy Panu Bogu szczegółowe intencje. Zapraszamy do wspólnej modlitwy
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia;

17.00 Różaniec w kaplicy;

17.30 Gorzkie Żale;


2. W tym tygodniu zapraszamy na spotkania w grupach:
* w poniedziałek po Mszy wieczornej spotkanie Wspólnoty Krwi Chrystusa;


3. We wtorek uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Msze św. tego dnia o godz. 7.00, 9.00, 17.00 i 18.00. Tego dnia modlitwą obejmijmy mężczyzn,
by Święty Józef, nieustannie wstawiał się za nimi we wszystkich potrzebach, aby tak jak Święty Józef wypełniali misję, którą Bóg ma wobec każdego z nich.
* we wtorek po Mszy wieczornej spotkanie Kręgu biblijnego;
* w środę o godz. 17.00 spotkanie scholki Aniołków Kantego, zapraszamy wszystkie dzieci śpiewające, a o godz. 18.00 kolejna lekcja gry na gitarze.
* w środę o godz. 19.00 w kaplicy adoracji czuwanie rodzin prowadzone przez członków Domowego Kościoła. Zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji naszych rodzin.
* w czwartek po Mszy św. spotkanie Odnowy w Duchu Świętym.

4. W piątek Droga Krzyżowa:
* dla dzieci o godz. 16.30,
* dla dorosłych o godz. 17.30;
* dla młodzieży i wszystkich długo pracujących o godz. 19.00;
Przypominamy, iż pod zwykłymi warunkami, można uzyskać odpust zupełny za udział w Drodze Krzyżowej lub Gorzkich Żalach. Można go ofiarować w intencji swojej lub jakiejś osoby zmarłej. Warunki uzyskania odpustu zupełnego:
– Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego;
– Stan łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego) lub spowiedź sakramentalna;
– Przyjęcie Komunii świętej;
– Odmówienie modlitwy (np. „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Mario”) w intencjach, za które modli się każdego dnia papież.
– Wykonanie czynności związanej z odpustem;


5. W przyszłą niedzielę /24 marca/ Niedziela Palmowa. Podczas każdej Mszy św. poświęcenie palm. Dzieci z palmami zapraszamy na Mszę św. o godz. 12.00, zbieramy się przed kościołem, by uczestniczyć w uroczystym wjeździe Pana Jezusa do świątyni.
* w przyszłą niedzielę na Mszę św. o godz. 12.00 zapraszamy rodziców i dzieci kl.III. Po Mszy św. spotkanie rodziców w kościele. Dzieci zapraszamy do sali nad zakrystią.
* w przyszłą niedzielę po Mszy św. wieczornej spotkanie Straży kościelnej w salce.


6. Dziękujemy wszystkim, którzy dali świadectwo swojej wiary poprzez udział w Drodze Krzyżowej w miniony piątek.
7. W tygodniu na potrzeby parafii ofiarowano 600 zł ofiar indywidualnych. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom i dobroczyńcom.
W budynku katechetycznym położono instalację elektryczną, trwały prace tynkarskie ścian wewnętrznych. Prowadzone roboty tynkarskie i zakupiony materiał to koszt 19526 zł.


8. Z naszej wspólnoty do wieczności odeszły śp. Helena Trzeszczyńska i Grzegorz Mielczarek. Zawierzmy ich Bożemu miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.


Nasze sprawy parafialne:
1. Dziś IV Niedziela Wielkiego Postu. Rozpoczynamy nasze WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE. Tegorocznym przewodnikiem jest ks. Radosław RYCHLIK, proboszcz par. Św. Jadwigi Królowej w Radomsku i asystent diecezjalny Akcji Katolickiej.
Program Rekolekcji na dni 10 marca - 12(13) marca:
Dziś Msze św. z kazaniami dla dorosłych w niedzielę: 7.30, 10.30, 16.00 i 18.00;
w poniedziałek i wtorek Msze św. z kazaniami o godz. 9.00, 17.00 i 18.00.
Młodzież zapraszamy w niedzielę na Mszę św. o godz. 900 a w poniedziałek na godz. 19.00, na spotkanie wieczorne.
Dzieci zapraszamy w niedzielę na Mszę św. o godz. 12.00.
Dzieci SP nr 54

kl. 0-IV swoje rekolekcje będą miały od poniedziałku do środy o g. 10.00.
kl. V-VIII swoje rekolekcje będą miały od poniedziałku do środy o godz. 11.15.
Okazja do spowiedzi dla wszystkich we wtorek 12 marca od godz. 8.00 do godz. 10.00 i od godz. 16.00 do godz. 19.00. Zakończenie rekolekcji dla dorosłych i młodzieży we wtorek Mszą św. o godz. 18.00.
Zapraszamy dziś do wspólnej modlitwy w int. naszych Rekolekcji:
* godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia;
* godz. 17.00 Różaniec w kaplicy;
* godz. 17.30 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
2. Caritas po raz kolejny rozprowadza w parafiach paschaliki wielkanocne po 10 zł, z których dochód przeznaczony jest na działalność Caritas.


3. W tym tygodniu zapraszamy na spotkania w grupach:
* w poniedziałek po Mszy wieczornej spotkanie Wspólnoty Krwi Chrystusa;
* w środę Msza św. wieczorna rozpocznie nasze nabożeństwo fatimskie. Po Mszy św. odmówimy jedną część Różańca i nasze modlitwy wstawiennicze zakończone Apelem. Zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bożej.
* w czwartek po Mszy św. spotkanie Odnowy w Duchu Świętym.


4. W piątek Droga Krzyżowa ulicami parafii. Na tę Drogę zapraszamy wszystkich mieszkańców parafii: dzieci, młodzież i dorosłych. Początek o godz. 16.30, będzie to dzień naszego świadectwa, że krzyże naszej codzienności pragniemy połączyć z krzyżem Pana Jezusa.


5. W sobotę rozpoczniemy Nowennę w int. Ojczyzny, która potrwa do 24 marca.
Nowennę będziemy odmawiać po każdej Mszy św. Każdego dnia polecajmy Panu Bogu szczegółowe intencje, które odnajdziemy w naszych Okruchach.


6. W tygodniu na potrzeby parafii ofiarowano 300 zł i 50 euro ofiar indywidualnych.
Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom i dobroczyńcom.
W budynku katechetycznym położono instalację elektryczną, trwają prace tynkarskie ścian wewnętrznych. Prowadzone roboty remontowo-budowlane i zakupiony materiał to koszt 13 811 zł.


7. Z naszej wspólnoty do wieczności odeszły śp. Joanna Zarzycka i Jadwiga Błaszczyk. Zawierzmy je Bożemu miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.

 

 

Nasze sprawy parafialne:
1. Dziś III Niedziela Wielkiego Postu. Na zakończenie Mszy świętej chwila adoracji przypominająca, że w dobrym przeżyciu Wielkiego Postu pomaga modlitwa, umartwienie i dzieła miłosierdzia. Zapraszamy dziś do wspólnej modlitwy:
* godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia;                             * godz. 17.00 Różaniec w kaplicy;
* godz. 17.30 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.


2. Caritas po raz kolejny rozprowadza w parafiach paschalików wielkanocne po 10 zł.


3. W tym tygodniu zapraszamy na spotkania w grupach:
* w poniedziałek po Mszy wieczornej spotkanie Wspólnoty Krwi Chrystusa;
* we wtorek po Mszy wieczornej na spotkanie zaprasza Krąg Biblijny;
* we wtorek /5 marca/ wieczorem o godz. 21.00 zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bożej na Apel Maryjny, to szczególny czas formacji dla Rycerek i Rycerzy Niepokalanej.
* w środę o godz. 17.00 spotkanie Aniołków Kantego, a o godz. 18.00 nauka gry na gitarze;
* w czwartek (I czwartek miesiąca) Msza św. wieczorna z prośbą o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Po Mszy św. spotkanie Odnowy w Duchu Świętym.


4. W piątek Dzień Kobiet, pamiętajmy w naszych modlitwach o wszystkich kobietach.


5. W piątek Droga Krzyżowa:
* dla dzieci o godz. 16.30,
* dla dorosłych o godz. 17.30.
* Młodzież /zwłaszcza przygotowującą się do sakr. bierzmowania/ i wszystkich dłużej pracujących zapraszamy na Drogę Krzyżową o godz. 19.00.
* w piątek po Drodze Krzyżowej spotkanie Oazy młodzieżowej;


6. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy nasze WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE. Tegorocznym przewodnikiem tych dni będzie ks. Radosław RYCHLIK proboszcz par. Św. Jadwigi Królowej w Radomsku i asystent diecezjalny Akcji Katolickiej.
Program Rekolekcji na dni 10 marca - 12(13) marca:
Dla dorosłych: Msze św. z kazaniami w niedzielę: 7.30, 10.30, 16.00 i 18.00; w poniedziałek i wtorek Msze św. z kazaniami o godz. 9.00, 17.00 i 18.00.
Młodzież zapraszamy w niedzielę na godz. 9.00 a w poniedziałek i wtorek na godz. 18.00;
Dzieci zapraszamy w niedzielę na Mszę św. o godz. 12.00;
Dzieci SP nr 54 kl. 0-III swoje rekolekcje będą miały od poniedziałku do środy o g. 10.00;
kl. IV-VIII swoje rekolekcje będą miały od poniedziałku do środy o godz. 11.15.
Okazja do spowiedzi dla wszystkich we wtorek 12 marca od godz. 8.00 do godz. 10.00 i od godz. 16.00 do godz. 19.00.


7. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi Maria Tomżyńska pragnie poinformować, że od 1 marca 2024 r rozpoczęła się rekrutacja dzieci do klas pierwszych. Od 4 marca 2024 r rozpocznie się również rekrutacja dzieci sześcioletnich
do oddziału przedszkolnego. Wszelkie informacje na temat rekrutacji dostępne są na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły.


8. W tygodniu na potrzeby parafii ofiarowano 600 zł ofiar - dar członków Żywego Różańca i ofiary indywidualne 600 zł. Dziękujemy paniom, za wysprzątanie posadzki w kościele i kaplicy. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom i dobroczyńcom.


 

Synodalne spojrzenie na nasz Kościół
Przed dwoma laty przeżywaliśmy spotkania synodalne w grupach parafialnych. Wynikiem tych spotkań i uzyskanych ankiet było stworzenie pewnego obrazu jaką wspólnotę tworzymy.
Osoby podejmujące wspólną drogę wzrostu duchowego wskazują, że postrzegamy siebie jako członków podążających razem w następujących sytuacjach:
- w parafii: gdy gromadzimy się razem na liturgii Mszy św., podczas sprawowania sakramentów, na nabożeństwach i wspólnych modlitwach; gdy przychodzimy na osobistą modlitwę do ogólnie
dostępnej przez cały dzień kaplicy adoracji i spotykamy tam innych parafian;
- gdy uczestniczymy we wspólnej modlitwie i formacji w grupach parafialnych;
- w rodzinie: gdy małżonkowie dzielą się ze sobą swoją wiarą i dają jej wyraz w codziennym życiu; gdy rodziny mają odwagę tworzyć klimat wiary, w którym dzielą się własnym doświadczeniem Boga i modlą się wspólnie;
- wśród znanych nam osób: gdy spotykamy osoby, z którymi można rozmawiać o Bogu;
- gdy troszczymy się o siebie nawzajem jak bracia i siostry, gdy angażujemy się bezpośrednio lub pośrednio w pomoc innym, we wspólnocie sąsiedzkiej albo podejmujemy służbę na ich rzecz;
Dostrzegamy także osoby oddalające się od wspólnej drogi:
- osoby niewierzące i obojętne religijnie;
- osoby, których wiara jest słaba, bo ich wybór Boga dokonał się na płaszczyźnie światopoglądowej lub moralnej, ale zabrakło im spotkania z Bogiem żywym i osobistej relacji z Nim;
- osoby, dla których wiara jest czymś dodatkowym w życiu, a pierwszą ich troską jest zabezpieczenie materialnej strony życia: zdobycie dobrej i dobrze płatnej pracy, komfortowe warunki życia, wykształcenie dzieci, rozwój osobisty, itd.
- osoby, dla których wiara sprowadza się do kultywowania zewnętrznych form i obrzędów jako swego rodzaju tradycji, obyczaju, a nawet folkloru (np. wieczerza wigilijna).
- młodzież rezygnującą z katechizacji po bierzmowaniu i dzieci wypisywane z katechezy przez rodziców po I Komunii św., którzy nie dają dobrego przykładu w domu;
- zabieganych młodych ludzi;
- osoby zaniedbujące przystępowanie do sakramentu pojednania (i Eucharystii);
- "gapiów religijnych" - osoby, które w nic się nie angażują, ale przychodzą popatrzeć.
Troska o wspólnotę uczniów Chrystusa - co buduje wspólnotę?
- życzliwe nastawienie kapłanów wobec wiernych (i odwrotnie), cierpliwość, wzajemne okazywanie sobie szacunku (przez kapłanów i przez wiernych);
- wzajemne słuchanie się kapłanów i świeckich z chęcią zrozumienia drugiej strony;
- obecność kapłanów na spotkaniach różnych wspólnot, ich dostępność;
- radzenie się parafian w różnych sprawach duszpasterskich, np. pytanie o ich oczekiwania związane z przygotowaniem różnych wydarzeń i liturgii parafialnych (np. pielgrzymka, odpust, tydzień biblijny itp.) oraz aktywny udział świeckich w organizacji takich wydarzeń;
- spotkania małych grup (wspólnot) w ramach wspólnoty parafialnej, dzięki czemu tworzą się
osobowe więzi, relacje braterskie z innymi, zwłaszcza należącymi do tej samej grupy, ale nie tylko.
- świadectwo życia ludzi (kapłanów i świeckich), przykład życia zgodnego z Ewangelią.
Uczestnicy spotkań synodalnych potwierdzili w swoich wypowiedziach, że umiejętność tworzenia wspólnoty braterskiej zależy w dużej mierze od ludzkiej dojrzałości osób
ją tworzących. Szczególnie duże oczekiwania mają wierni wobec swoich kapłanów, pragnąc widzieć w nich przede wszystkim ludzi życzliwych, zawsze gotowych do podjęcia rozmowy i uczciwych w wypełnianiu swego powołania.

 

 

 

ogoszdusz

wirtualny-spacer

Kalendarz - imieniny
imieniny: Aliny, Justyny
Kanał informacyjny
Numer konta naszej Parafii

Bank Spółdzielczy

 

26 8980 0009 2011 0067 3594 0001

 

Parafia Katolicka Św. Jana Kantego

ul. Czecha 2, 42-224 Częstochowa

fotokod0.png
Informacje Koła PTTK
Reklama